A tőlem elvárható gondosság okából

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

A tőlem elvárható magatartás okából

A Hír TV-nek tegnap esti – október 12 – „Lapzárta” műsorának kezdő képsoraiban Dr. Kovács Kázmér ügyvéd a vörös iszap katasztrófával kapcsolatosan a szándékosság és gondatlanság egyes büntetőjogilag értékelhető alakzatai közötti összefüggéseket ismertette, majd kijelentette azt, hogy

„A magánvagyonnal való felelősség a szándékosság megállapíthatóságától függ.”

Azaz nem mást közölt ezzel a kijelentésével Dr. Kovács Kázmér mint azt, hogy a MAL Zrt.-vel kapcsolatba hozható személyek csak akkor felelnek magánvagyonukkal a bekövetkezett kárért, ha a károsodással kapcsolatos magatartásuk szándékos.

Dr. Kovács Kázmér ügyvédről nem tételezem fel, hogy nem tudja azt, hogy a kártérítési felelősség megállapíthatóságához a szándékosságnak semmi köze, hiszen a magyar jogrendszer vétkességen alapuló kártérítési felelősségi rendszert ismeri és alkalmazza.

A szándékosság ebben az esetben egy büntetőjogilag értékelhető fogalom, míg a kártérítési felelősség pedig általában vétkességhez kapcsolódó polgári jogi fogalom.

Dr. Kovács Kázmér feltehetőleg a várható büntető eljárásban lehetséges vagyonelkobzás lehetőségére gondolt idézett mondatában.

------------------------------

Ellenben a Lapzárta műsora tovább folytatódott, és ott Torkos Matild később kifejtette, hogy ő nem tételezi fel a MAL Zrt vezetőinek szándékosságát a tragédia bekövetkezésével kapcsolatosan, és a jelenlévő másik vendég ezt a kijelentést helyeselte. Azt egyikőjük sem fejtette ki, hogy a szándékosság, mint fogalom alatt ez esetben mit értenek, hiszen a Btk. 13. §-a erről többféleképpen a következőket írja:

„Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki magatartásának következményeit kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik.”

Azaz kétféleképpen lehet szándékos a magatartás. Akkor is szándékos konkrét esetben, ha a MAL Zrt. vezetői tudtak arról, hogy felelőletlenül nem lehet a tározóban a megengedettnél jóval nagyobb mennyiségű iszapot tárolni de kifejezetten kivánták a gát szakadását és a tragédia bekövetkeztét, és akkor is szándékos, hogy ha tudták azt, hogy ebből baj lehet, de különösebben ez nem érdekelte őket. Lesz ami lesz alapon belenyugodtak a következményekbe.

Én az utóbbi lehetőséget Torkos Matild és beszélgetőtársa véleményétől eltérően az előzmények pontos ismerete nélkül nem zárnám ki.

Ellenben ha figyelembe veszem azt, hogy íly módon néhány percen belül a HÍR TV Lapzárta műsora előbb azt közölte az ügyvéd figyelmetlen mondatának közlése folytán, hogy a felelősök csak szándékos magatartásuk esetén felelnek magánvagyonukkal a bekövetkezett kár megtérítésére irányuló peres eljárásban, majd a beszélgető újságszerkesztők által azt, hogy szándékosságot nem lehet feltételezni a felelősök magatartásánál, a tv nézők számára egyfajta olyan üzenetet sugallt a műsor, hogy bele kell nyugodni abba, hogy a felelősök magánvagyonukkal márpedig nem felelnek a kárért.

Két fatális hiba mellett volt lehetséges ez a sugallat. Részben az utóbbi szándékossággal kapcsolatos probléma, részben a kártérítési felelősség alapját szolgáló vétkességnek és az ide nem tartozó szándékosságnak összekeveredése folytán.

Annak a vétkességnek, mellyel kapcsolatos magatartást a Ptk. 339. § 1. bek. 2. mondata a következőképpen határoz meg:

„Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.”

Ebből a törvényszövegből úgy következik a kártérítésről való felelősség megvalósulásához szükséges magatartás megállapíthatósága a konkrét esetben, hogy amennyiben a MAL Zrt. vezetőinek, vagy más dolgozóinak magatartása okozati összefüggésbe hozható a tragédia bekövetkeztével, akkor módjuk van ezeknek a személyeknek bizonyítani azt, hogy ezeknél a magatartásoknál ők a lehetőségeikhez képest olyan gondosak voltak, mint ahogy általában egy tisztességes ember viselkedik.

Amennyiben sikerül ezt bizonyítaniuk, úgy nem vétkesek és nem felelnek magánvagyonukkal, míg az esetben, amennyiben nem sikerül ezt nekik bizonyítaniuk, úgy vétkesek, és teljes magánvagyonukkal felelnek a bekövetkezett kárért.

Természetesen mindezt csak polgári peres eljárásban lehet tisztázni.

----------------------------

Nekem pedig fel lehet tenni azt a kérdést, hogy miért foglalkozom már második alkalommal is ezzel a problémával. Miért javítom ki már második alkalommal is ügyvéd kollégáimnak a televízióban tévesen elhangzott szavait.

Most, a második téves nyilatkozat elhangzása után immár elsősorban azért, mert tendenciát látok a hírközlő szerveknél arra, hogy az ország lakossága ebben a kártérítési igényérvényesítési lehetőségben ne igazodjon el. Felmerül bennem annak gondolata is, hogy talán észlelik azt, hogy a vörös iszap katasztrófánál lehetséges kártérítési peres eljárásoktól már csak egy lépés választ el bennünket attól, hogy a tisztességtelenül gazdagodott más személyek ellen is lehetséges ilyen eljárás.

Nem tudom mi az oka ennek a tendenciának, csak egyet tudok.

Azt, hogy tőlem pedig az várható el az adott helyzetben, hogy ezt a tendenciát akadályozzam. És minden fentihez hasonló esetben megszólaljak. Mert különben a vétkes én leszek.

Siófokon 2010. október 13. napján.

Dr. Léhmann György

Alábbiakban pedig ismét közreadom a MAL Zrt felelőseivel kapcsolatos kártérítési lehetőségre vonatkozó részletesebb adatokat tartalmazó korábbi iratom

==========================

Magyar Televíziónak mai – október 11-i – adásában reggel hét óra előtt a tv riporternek arra a kérdésére, hogy vörös iszap katasztrófa miatt bekövetkezett vagyoni és nem vagyoni polgári jogi kártérítésre kötelezhetőek a MAL Zrt-n, mint gazdasági társaságon kívül magánszemélyek is, a megkérdezett ügyvéd azt válaszolta, hogy nem.

Tekintettel arra, hogy ily módon több millió ember számára adott nyilvánvalóan téves tájékoztatást jogi kérdésben az ügyvéd, indokoltnak látom azt, hogy a helyes tájékoztatást az alábbiakban ismertessem:

-----------------------------

A felmerült problémának lényege az, hogy a tv-ben nyilatkozó ügyvéd nem észlelte azt, hogy a gazdasági társaságok ügyvezetőinek jogi státusza nem más mint törvényen – gazdasági társaságokról szóló törvényen – alapuló képviseleti jogosultság a társaság ügyeinek intézése során.

Ugyanis, ha észlelte volna, akkor feltehetően emlékezett volna a BH 2002. 54. számú, alábbi

„A gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jogcselekményeket és jognyilatkozatokat a felszámoló a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet törvényes képviselőjeként teszi. E jogkörében tanúsított magatartásáért kárfelelősséggel tartozik, ha másnak kárt okoz (1959. évi IV. törvény 306. § 3. bekezdés, 310. §, 339. § 1. bekezdés, 350. § 3. bekezdés)”

címen ismertetett döntvény indokolásának következő megállapítását is:

„A felszámoló ugyanis a magyar jogban a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet törvényes képviselőjének minősül, így a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jogcselekményeket, jognyilatkozatokat is e minőségében teszi…Ez azonban nem jelenti azt, hogy a felszámoló a szerződésen kívüli károkozás általános polgári jogi szabályai szerint ne tartozna felelősséggel a felszámolás alttá ló gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jogcselekményeiért. Helytállóan hivatkozik a felperes felülvizsgálati kérelmében a Ptk. 350. §-ának 3. bekezdésére, amely szerint a törvényes képviselő károkozásáért a képviselt személy nem felelős. E szabályból ugyanis a contrario a törvényes képviselő saját – a Ptk. 339. §-ának (1) bekezdése általános felelősségi szabálya alapján fennálló – kárfelelőssége következik.”

Azért aktualizálható ez a döntvény a vörös iszap helytelen tárolása miatt bekövetkezett katasztrófa kártérítési felelősségének kérdésére is, mert megállapítható az, hogy a döntvényben említett felszámoló éppúgy törvényes képviselőjeként járt el az általa képviselt cégnek, mint ahogy a MAL Zrt ügyvezetői is törvényes képviselőiként jártak el az utóbbi cégnek.

Valamint azért is aktualizálható, mert a Ptk. 350. § 3. bek-e – „A törvényes képviselő károkozásáért a képviselt személy nem felelős” - törvényszövegből következik az, hogy éppen az dönti el a károkozásért való felelősséget, hogy a törvényes képviselő – jelen esetben a MAL Zrt. ügyvezetői – a Ptk. 339. 1. bek-e – „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni” – általános felelősségi szabályok szerint kárfelelősséggel tartozik-vagy sem.

Ez utóbbi kérdés pedig már akkor eldőlt, amikor a miniszterelnök megfelelő tájékozódás után közölte azt, hogy nem természeti katasztrófa, hanem emberi mulasztás okozta a tragédiát. Mármint valószínűsíthetően a MAL Zrt. ügyvezetőinek emberi mulasztása, azaz az általános felelősségi szabályok szerinti kárfelelősséggel tartozó személyek okozták a tragédiát.

Ezek után azt mondani az MTV nyilvánossága előtt jogi szakembernek, hogy nem felelnek magánszemélyek a kárért – nem is értem.

Akinek pedig még mindig kétségei vannak az ügyvezetők felelősségével kapcsolatosan, esetleg még megtekinthetik a BH 2002. 142. és BH 2002. 148. számú döntvényeket is, melyekben írtak analógiája folytán megnyugodhatnak álláspontom helyességében.

Aki pedig a „törvényes képviselő”-i fogalommal kapcsolatosan kíván akadékoskodni álláspontommal szemben, annak idézem a Ptk. 350. §-hoz fűzött Kommentárnak egy részét:

„A bírói gyakorlat a szervezeti képviselőt is törvényes képviselőnek tekinti, mert képviseleti jogukról jogszabály rendelkezik. A Ptk. 29. § 2. bekezdése értelmében a jogi személy létesítéséről szóló jogszabályban, határozatban vagy okiratban meg kell állapítani a jogi személy képviselőjét (például a költségvetési szerv vezetője, a szövetkezet elnöke, a kft. ügyvezetője stb.)”

-----------------------------

A leírtakból következik az, hogy nem kizárólag az APEH-nél már tudomásom szerint eladósodott MAL Zrt. anyagi helyzete dönti el a károsultak kártérítési igényének lehetőségét.

Alkalmazva a Ptk. 344. § 1. bek-ben irtakat,

„Ha többen közösen okoznak kárt, felelősségük a károsulttal szemben egyetemleges, egymással szemben pedig a magatartásuk felróhatósága arányában oszlik meg.”

a kártérítési peres eljárásban a felperes jogászának feladata ezek után nyilvánvalóan az kell legyen, hogy a MAL Zrt-nek cégmásolatából megállapítható valamennyi ügyvezetőt, valamint a MAL Zrt-t alperesként perbe kell vonni azzal, hogy a lefolytatandó bizonyítási peres eljárásban bizonyítottan felelős alperesek egyetemlegesen, azaz a kárösszeget bármelyi kőjüktől behajthatóan a felelősök fizessék meg felpereseknek.

Ennek a pernek elősegítése érdekében az alábbiakban mellékelem a MAL Zrt-nek 2008. április 30-án hatályos volt cégmásolatának ügyvezetőkre vonatkozó részét néhány egyéb adattal együtt. (Frissítési az adatoknak a keresetlevélhez mindenképpen indokolt!)

Siófokon 2010. október 11. napján.

Dr. Léhmann György

=========================================

A MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-045091) adatai.

Székhelyáthelyezés miatt a cég korábbi adatai a 19-10-500217 cégjegyzékszám alatt találhatók.

A felhasználó megjegyzései:

I. Nyilvános adatok

1.
Általános adatok

Cégform

:
Részvénytársaság

2.
A cég elnevezése

2/1.
MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Részvénytársaság

Hatályos: 2000. szeptember 29. - 2006. március 7.

[*]

[Megjelent a C

gközlöny 2000/43. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/13. számában]

2/2.
MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Hatályos: 2006. márciu

7. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/13. (2006. március 30.) számában]

3.
A cég rövidített elnevezése

3/1.
MAL Rt.

Hatályos: 2000. szeptember 29. - 2006. március 7.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2000/43. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/13. számában]

3/2.
MAL Zrt

Hatályos: 2006. március 7. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/13. (2006. március 30.) számában]

4.
A cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i)

4/1.
angolul:MAL Hungarian Aluminium Producing and Trading Company Limited

Hatályos: 2000. szeptember 29.

2001. szeptember 5.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2001/40. (2001. október 4.) számában]

4/2.
németül: MAL Ungarische Aluminium Produktions und Handels Aktiengesellschaft

Hatályos: 2000. szeptember 29. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2000/43. (2000. október 26.) számában]

4/3.
angolul: MAL Hungarian Aluminium Production and Trade Company Limited by Shares

Hatályos: 2001. szeptember 5. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2001/40. (2001. október 4.) számában]

5.
A cég székhelye

5/1.
8104 Várpalota, Fehérvári út 26.

Hatályos: 2000. szeptember 29. - 2004. május 1.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/29. (2004. július 15.) számában]

5/2.
1118 Budapest, Beregszász út 84.

Hatályos: 2004. május 1. - 2007. augusztus 27.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/29. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/38. számában]

5/3.
1012 Budapest, Logodi u. 34/B.

Hatályos: 2007. augusztus 27. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2007/38. (2007. szeptember 20.) számában]

11.
A cég jegyzett tőkéje

11/1.
Megnevezés
Összeg
Pénznem

Pénzbeli hozzájárulás
308,056,000
Ft

Nem pénzbeli hozzájárulás
2,691,944,000
Ft

Összesen
3,000,000,000
Ft

azaz hárommilliárd Ft.

Hatályos: 2000. szeptember 29. - 2001. július 10.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2001/32. (2001. augusztus 9.) számában]

11/2.
Megnevezés
Összeg
Pénznem

Nem pénzbeli hozzájárulás
2,880,000,000
Ft

Összesen
2,880,000,000
Ft

azaz kettômilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió Ft.

Hatályos: 2001. július 10. - 2002. április 24.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/21. (2002. május 23.) számában]

11/3.
Megnevezés
Összeg
Pénznem

Összesen
3,000,000,000
Ft

azaz hárommilliárd Ft.

Hatályos: 2002. április 24. - 2002. október 29.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/47. (2002. november 21.) számában]

11/4.
Megnevezés
Összeg
Pénznem

Összesen
2,916,000,000
Ft

azaz kettômilliárd-kilencszáztizenhatmillió Ft.

Hatályos: 2002. október 29. - 2003. április 26.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/21. (2003. május 22.) számában]

11/5.
Megnevezés
Összeg
Pénznem

Összesen
3,000,000,000
Ft

azaz hárommilliárd Ft.

Hatályos: 2003. április 26. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/21. (2003. május 22.) számában]

12.
A cégjegyzés módja

12/1.
Az Igazgatóság elnöke, tagjai és a cégvezető /vezérigazgató/ önállóan, az Igazgatóság által erre felhatalmazott munkavállalók ketten együttesen.

Hatályos: 2000. szeptember 29. - 2007. február 19.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2000/43. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/11. számában]

13.
A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai

13/1.
Dr. Tolnay Lajos (an.: Bota Mária)
1026 Budapest, Kelemen László u. 10.
az Igazgatóság elnöke

Hatályos: 2000. szeptember 29. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/2.
Petrusz Béla (an.: Uhlárik Erzsébet)
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 23.
igazgatósági tag

Hatályos: 2000. szeptember 29. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/3.
Dr. Bakonyi Árpád (an.: Aczél Zita)
1022 Budapest, Bimbó út 4.
igazgatósági tag

Hatályos: 2000. szeptember 29. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/4.
Dr. Sillinger Nándor (an.: Jánka Mária)
1015 Budapest , Szabó Ilonka u. 35-37.
cégvezető /vezérigazgató/

Hatályos: 2000. szeptember 29. - 2001. május 15.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2001/32. (2001. augusztus 9.) számában]

13/5.
Dr. Viszoki Gábor (an.: Szabó Erzsébet)
3535 Miskolc, Tapolcarét 2.
gazdasági vezérigazgató-helyettes

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/6.
Dr. Baksa György (an.: Belák Magdolna)
8400 Ajka , Újélet utca 14/D.
timföld ágazati vezérigazgató-helyettes

Hatályos: 2000. október 3. - 2002. szeptember 27.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/47. (2002. november 21.) számában]

13/7.
Csathó Géza (an.: Urbán Katalin)
8000 Székesfehérvár, Rózsahegyi utca 28.
alumínium ágazati vezérigazgató-helyettes

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/8.
Szűcs János (an.: Szűcs Teréz)
8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 37.
beszerzési igazgató

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/9.
Dekovics Andrásné (an.: Forrai Jolán)
8400 Ajka, Újélet utca 18/ A .
pénzügyi igazgató

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/10.
Szabacsiné Vendégh Orsolya (an.: Talabér Orsolya)
8000 Székesfehérvár, Bártfai utca 57/4.
controlling igazgató

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/11.
Szántai János (an.: Hopka Mária)
2045 Törökbálint, Világos utca 25-27.
számviteli igazgató

Hatályos: 2000. október 3. - 2003. szeptember 30.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/48. (2003. november 27.) számában]

13/12.
Dr. Dojcsák János (an.: Balázs Julianna)
1029 Budapest, Sólyomvölgy utca 9.
humánpolitikai igazgató

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/13.
Joóné Angeli Magdolna (an.: Bokréta Magdolna)
8100 Várpalota, Aradi vértanuk u. 26.
humánpolitikai igazgató-helyettes

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/14.
Ortutay Miklós (an.: Tiliscsán Katalin)
8400 Ajka, Mikszát Kálmán utca 18.
humánpolitikai igazgató-helyettes

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/15.
Léber Zoltán (an.: Sárffy Janka)
8000 Székesfehérvár, Budai út 141.
informatikai igazgató

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/16.
Sitkei Ferenc (an.: Horváth Erzsébet)
8400 Ajka , Újélet utca 18/A.
timföld ágazati fejlesztési és minőségügyi igazgató

Hatályos: 2000. október 3. - 2002. szeptember 27.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/47. (2002. november 21.) számában]

13/17.
Grélinger Gábor (an.: Horváth Magdolna)
8400 Ajka, Újélet utca 6.
hidrát divízió-igazgató

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/18.
Szabó Bálint (an.: Agárdi Ilona)
8400 Ajka , Kohász utca 9.
hidrát-feldolgozás divízió-igazgató

Hatályos: 2000. október 3. - 2002. május 21.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/30. (2002. július 25.) számában]

13/19.
Csende László (an.: Fonyó Margit)
8400 Ajka , Somló utca 27.
zeolit és gallium divízió-igazgató

Hatályos: 2000. október 3. - 2002. május 21.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/30. (2002. július 25.) számában]

13/20.
Dr. Deák József (an.: Tróbert Éva)
8400 Ajka, Béke utca 47.
timföld ágazati műszaki szolgáltatási igazgató

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/21.
Temesszentandrási Guido (an.: Horváth Hedvig)
1012 Budapest, Attila út 119.
alumínium ágazati fejlesztési és minőségügyi igazgató

Hatályos: 2000. október 3. - 2003. szeptember 30.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/48. (2003. november 27.) számában]

13/22.
Huszics Zoltán (an.: Stublák Margit)
8000 Székesfehérvár , Kertész utca 7.
elektrolízis és öntöde divízó-igazgató

Hatályos: 2000. október 3. - 2001. december 31.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/9. (2002. február 28.) számában]

13/23.
Gál János (an.: Ruby Anna)
8000 Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán utca 1.
huzal divízió-igazgató

Hatályos: 2000. október 3. - 2003. június 11.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/48. (2003. november 27.) számában]

13/24.
Tóth Jenő (an.: Dabronaki Anna)
1046 Budapest , Erdősor utca 32.
tárcsa és szalag divízió-igazgató

Hatályos: 2000. október 3. - 2001. szeptember 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2001/49. (2001. december 6.) számában]

13/25.
Hajnal János Antal (an.: Aladics Erzsébet)
2476 Pázmánd , Alkotmány utca 26.
ALU-FÉM divízió-igazgató

Hatályos: 2000. október 3. - 2003. november 30.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/17. (2004. április 22.) számában]

13/26.
Máthé László (an.: Varga Ilona)
8100 Várpalota, Szabolcska utca 67.
alumínium ágazati műszaki szolgáltatási igazgató

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/27.
Kántor László (an.: Neubeller Ilona)
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 16. 3/10.
kereskedelmi igazgató

Hatályos: 2000. október 3. - 2003. május 7.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/28. (2003. július 10.) számában]

13/28.
Jászberényi-Király Sándorné (an.: Fazekas Julianna)
1204 Budapest, Kakastó utca 57.
pénzügyi vezető

Hatályos: 2000. október 3. - 2003. május 7.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/28. (2003. július 10.) számában]

13/29.
Dr. Bánháziné Juhász Judit Tünde (an.: Tóth Margit)
2045 Törökbálint , Kastély utca 45.
kereskedelmi igazgató-helyettes

Hatályos: 2000. október 3. - 2001. szeptember 17.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2001/43. (2001. október 25.) számában]

13/30.
Benesóczkiné Köröspataki Judit (an.: Kolb Judit Katalin)
1022 Budapest , Füge utca 4.
kereskedelmi igazgatóhelyettes

Hatályos: 2000. október 3. - 2001. szeptember 17.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2001/43. (2001. október 25.) számában]

13/31.
Abonyi Emil (an.: Szentes Edit)
1094 Budapest , Liliom utca 13.
kereskedelmi igazgatóhelyettes

Hatályos: 2000. október 3. - 2001. szeptember 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2001/49. (2001. december 6.) számában]

13/32.
Kisbejné Házi Andrea (an.: Durst Erzsébet)
1041 Budapest, Szigeti József utca 7.
üzletkötő

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/33.
Pogonyi Judit (an.: Holányi Mária)
1134 Budapest , Dévai utca 20.
üzletkötő

Hatályos: 2000. október 3. - 2002. május 21.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/30. (2002. július 25.) számában]

13/34.
Tóthné Oláh Ildikó Lilla (an.: Dr. Molnár Zsuzsanna)
1132 Budapest, Gyöngyház utca 3.
üzletkötő

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/35.
Tóthné Fodor Erzsébet (an.: Tomori Erzsébet)
1022 Budapest, Mihályfi E. utca 5/A. I/2.
üzletkötő

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/36.
Péter Ágnes (an.: Dévényi Erzsébet)
1046 Budapest, Káposztásmegyer út 12/ A .
üzletkötő

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/37.
Kováts Lajosné (an.: Kaviczki Éva)
1143 Budapest, Ilka utca 47.
üzletkötő

Hatályos: 2000. október 3. - 2003. május 7.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/28. (2003. július 10.) számában]

13/38.
Papp Éva (an.: Vinczellér Éva)
1027 Budapest, Fő utca 90.
üzletkötő

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/39.
Ábrahám Magdolna (an.: Jóna Erzsébet)
1024 Budapest , Petrezselyem utca 15-19.
üzletkötő

Hatályos: 2000. október 3. - 2002. május 21.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/30. (2002. július 25.) számában]

13/40.
Freiné Gaál Zsuzsa (an.: Séllai Etelka)
1186 Budapest, Goroszló utca 11.
üzletkötő

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/41.
Dr. Murgás Lajos (an.: Kálózy Anna)
8000 Székesfehérvár, Szepesi utca 28.
üzletkötő

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/42.
Kelemen Tamás (an.: Zelenák Edit)
8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 5. I/2.
logisztikai vezető

Hatályos: 2000. október 3. - 2003. szeptember 30.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/48. (2003. november 27.) számában]

13/43.
Érsek István (an.: Érsek Vámos Etelka)
8400 Ajka, Semmelweis utca 9.
beszerzési vezető

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/44.
Borbélyné Kiss Erzsébet Zsuzsanna (an.: Czégényi Zsuzsanna)
8000 Székesfehérvár, Kriványi utca 16.
beszerzési vezető

Hatályos: 2000. október 3. - 2003. május 7.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/28. (2003. július 10.) számában]

13/45.
Fábián Gellértné (an.: Horváth Mária)
8400 Ajka, Nefelejcs utca 46.
beszerző

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/46.
Kun Norbert (an.: Kaphegyi Zsuzsanna)
8400 Ajka, Újvilág utca 41.
beszerző

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/47.
Rainissné Gáll Magdolna (an.: Koch Margit)
8400 Ajka, Bányász utca 1.
beszerző

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/48.
Kápli Tibor (an.: Sillinger Magdolna)
8400 Ajka, Kossuth utca 39.
beszerző

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/49.
Duboviczki Zoltán (an.: Kádi Mária)
8400 Ajka, Széchenyi utca 130.
beszerző

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/50.
Boldis László (an.: Nagy Anna)
8400 Ajka, Semmelweis utca 5.
beszerző

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/51.
Nagy András Lászlóné (an.: Lőcsei Anna)
8104 Várpalota, Baglyasi út 12.
beszerző

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/52.
Hermann Györgyné (an.: Nemes Rozália)
8104 Várpalota, Gárdonyi utca 17.
beszerző

Hatályos: 2000. október 3. - 2003. június 11.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/48. (2003. november 27.) számában]

13/53.
Erdélyi Eleonóra (an.: Kovács Anna)
8104 Várpalota, Szabolcska utca 67. I/6.
beszerző

Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/54.
Kis Erzsébet (an.: Mihály Ilona)
8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 40. II/38.
kereskedelmi főmunkatárs

Hatályos: 2000. december 18. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/55.
Zergi Szilárd (an.: Simon Ida)
8100 Várpalota, Készenléti lakótelep 29. II/1.
kereskedelmi főmunkatárs

Hatályos: 2000. december 18. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/56.
Tiber Istvánné (an.: Tagaj Erzsébet)
8100 Várpalota, Árpád utca 18. I/6.
kereskedelmi főmunkatárs

Hatályos: 2000. december 18. - 2003. június 11.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/48. (2003. november 27.) számában]

13/57.
Steinhauer Béla (an.: Soós Irén)
8100 Várpalota, Tési utca 9.
kereskedelmi főmunkatárs

Hatályos: 2000. december 18. - 2003. június 11.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/48. (2003. november 27.) számában]

13/58.
Radó András (an.: Brenner Olga)
8400 Ajka, Semmelweis utca 12.
értékesítési menedzser

Hatályos: 2000. december 18. - 2003. május 7.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/28. (2003. július 10.) számában]

13/59.
Kovács Zoltán (an.: Rekker Mária)
8400 Ajka, Kinizsi Pál utca 12.
értékesítési menedzser

Hatályos: 2000. december 18. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/60.
Tóthné Gyutai Marianna (an.: Deák Anna)
8400 Ajka, Újvilág utca 55.
értékesítési menedzser

Hatályos: 2000. december 18. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/61.
Lukonics Gábor (an.: Bajkán Mária)
8400 Ajka, Újélet utca 12.
értékesítési menedzser

Hatályos: 2000. december 18. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/62.
Mihályfi Gábor (an.: Krasznai Edit)
8400 Ajka , Ifjúság utca 2/E.
értékesítési menedzser

Hatályos: 2000. december 18. - 2002. május 21.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/30. (2002. július 25.) számában]

13/63.
Jenet Gábor (an.: Frohmann Eszter)
8400 Ajka , Újvilág utca 45.
termelési menedzser

Hatályos: 2000. december 18. - 2001. december 31.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/9. (2002. február 28.) számában]

13/64.
Dr. Sillinger Nándor (an.: Jánka Mária)
2045 Törökbálint, Kastély utca 45.
cégvezető (vezérigazgató)

Hatályos: 2001. május 15. - 2002. december 31.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/9. (2003. február 27.) számában]

13/65.
Köröspataki Judit (an.: Kolb Judit Katalin)
1025 Budapest, Muraközi utca 12/B. 2/8.
kereskedelmi igazgatóhelyettes

Hatályos: 2001. szeptember 17. - 2003. május 7.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/28. (2003. július 10.) számában]

13/66.
Juhász Judit Tünde (an.: Tóth Margit)
2045 Törökbálint, Kastély utca 45.
kereskedelmi igazgatóhelyettes

Hatályos: 2001. szeptember 17. - 2003. május 7.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/28. (2003. július 10.) számában]

13/67.
Bogár János György (an.: Sztojev Desa)
8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 44.
tárcsa és szalag divízió-igazgató

Hatályos: 2001. szeptember 25. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/68.
Pintér Gyula (an.: Jáni Márta Magdolna)
2200 Monor, Németh Ágoston utca 4. 2/7.
kereskedelmi igazgatóhelyettes

Hatályos: 2001. szeptember 25. - 2003. május 7.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/28. (2003. július 10.) számában]

13/69.
Jenet Gábor (an.: Frohmann Eszter)
8400 Ajka, Újvilág utca 45.
elektrolízis és öntöde divízió-igazgató

Hatályos: 2002. január 1. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/70.
Csende László (an.: Fonyó Margit)
8400 Ajka, Somló utca 27.
hidrát-feldolgozás divízió-igazgató

Hatályos: 2002. május 22. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/71.
Mihályfi Gábor (an.: Krasznai Ildikó)
8400 Ajka, Ifjúság utca 2/E.
zeolit és gallium divízió-igazgató

Hatályos: 2002. május 22. - 2003. március 31.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/21. (2003. május 22.) számában]

13/72.
Salamon András (an.: Bonevácz Margit)
8676 Karád, Máus 1. út 33.
üzletkötő

Hatályos: 2002. május 22. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/73.
Tóth Sándor (an.: Varga Ilona)
2112 Veresegyház, Regős utca 1.
üzletkötő

Hatályos: 2002. május 22. - 2003. május 7.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/28. (2003. július 10.) számában]

13/74.
Sitkei Ferenc (an.: Horváth Erzsébet)
8400 Ajka, Újélet u. 18/ A .
timföld ágazati vezérigazgató-helyettes

Hatályos: 2002. szeptember 27. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/75.
Dr. Sillinger Nándor (an.: Jánka Mária)
2045 Törökbálint, Kastély utca 45.
cégvezető (vezérigazgató)

Hatályos: 2003. január 1. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/76.
Mihályfi Gábor (an.: Krasznai Edit)
8400 Ajka, Ifjúság utca 2/E.
finom termék divízió-igazgató, alkalmazott

Hatályos: 2003. április 1. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/77.
Köröspataki Judit (an.: Kolb Judit Katalin)
1025 Budapest, Muraközi utca 12/B. 2/8.
alumínium ágazati kereskedemi igazgató

Hatályos: 2003. május 7. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/78.
Juhász Judit Tünde (an.: Tóth Margit)
2045 Törökbálint, Kastély utca 45.
timföld ágazati kereskedelmi igazgató

Hatályos: 2003. május 7. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/79.
Pintér Gyula (an.: Jáni Márta Magdolna)
3770 Sajószentpéter, Kölcsey Ferenc u. 36.
import beszerzési vezető

Hatályos: 2003. május 7. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/80.
Pánczél Lajosné (an.: Zugor Klára)
8000 Székesfehérvár, Jankovich út 6.
beszerzési vezető

Hatályos: 2003. május 7. - 2003. szeptember 30.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/48. (2003. november 27.) számában]

13/81.
Bauer Izabella (an.: Kovács Erzsébet)
2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 2. 5/17.
üzletkötő

Hatályos: 2003. május 7. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/82.
Kápli Tamás (an.: Sillinger Magdolna)
8451 Ajka-Padragkút, Padragi út 139.
beszerző

Hatályos: 2003. május 7. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/83.
Séllei Albert (an.: Kemele Mária)
8066 Pusztavám, Felszabadukás u. 12.
huzal divízió-igazgató

Hatályos: 2003. június 11. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/84.
Temesszentandrási Guidó (an.: Horváth Hedvig)
1012 Budapest, Attila út 119.
fejlesztési igazgató

Hatályos: 2003. október 1. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/85.
Dr. Fazekas János (an.: Gyerák Margit)
8300 Tapolca, Radnóti Miklós u. 32.
bauxit stratégiai igazgató

Hatályos: 2003. október 1. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/86.
Kelemen Tamás (an.: Zelenák Edit)
8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 5. I/2.
beszerzési és logisztikai vezető

Hatályos: 2003. október 1. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/87.
Kovács Zoltán János (an.: Barna Piroska)
8400 Ajka, Korong utca 2.
ALU-FÉM divízió igazgató

Hatályos: 2003. december 1. - 2004. március 25.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/88.
Dr. Tolnay Lajos (an.: Bota Mária)
1026 Budapest, Kelemen László u. 10.
tisztségviselő (vezető tisztségviselő)
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2000. szeptember 29.
Jogviszony vége: 2004. június 30.

Hatályos: 2004. március 25. - 2004. június 30.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. számában]

13/89.
Petrusz Béla (an.: Uhlárik Erzsébet)
8000 Székesfehérvár, Rekop u. 9.
tisztségviselő (vezető tisztségviselő)
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2000. szeptember 29.
Jogviszony vége: 2004. június 30.

Hatályos: 2004. március 25. - 2004. június 30.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. számában]

13/90.
Dr. Bakonyi Árpád (an.: Aczél Zita)
8220 Balatonalmádi, Budatava u. 1.
tisztségviselő (vezető tisztségviselő)
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2000. szeptember 29.
Jogviszony vége: 2004. június 30.

Hatályos: 2004. március 25. - 2004. június 30.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. számában]

13/91.
Dr. Viszoki Gábor (an.: Szabó Erzsébet)
3535 Miskolc, Tapolcarét u. 2.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

Hatályos: 2004. március 25. - 2005. április 22.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2005/27. számában]

13/92.
Csathó Géza (an.: Urbán Katalin)
8000 Székesfehérvár, Rózsahegyi utca 28.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

Hatályos: 2004. március 25. - 2006. február 27.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/17. számában]

13/93.
Szűcs János (an.: Szűcs Teréz)
8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 37.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

A változás (törlés) időpontja: 2007. január 1.

Hatályos: 2004. március 25. - 2007. február 19.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/11. számában]

13/94.
Dekovics Andrásné (an.: Forrai Jolán)
8400 Ajka, Újélet utca 18/ A .
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

Hatályos: 2004. március 25. - 2006. június 6.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. számában]

13/95.
Szabacsiné Vendégh Orsolya (an.: Talabér Orsolya)
8000 Székesfehérvár, Bártfai utca 57/4.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

Hatályos: 2004. március 25. - 2006. június 20.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. számában]

13/96.
Dr. Dojcsák János (an.: Balázs Julianna)
1063 Budapest, Kmety György utca 20.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

Hatályos: 2004. március 25. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/97.
Joóné Angeli Magdolna (an.: Bokréta Magdolna)
8100 Várpalota, Aradi vértanúk utca 26.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

Hatályos: 2004. március 25. - 2006. május 31.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/30. számában]

13/98.
Ortutay Miklós (an.: Tiliscsán Katalin)
8400 Ajka, Mikszáth Kálmán utca 18.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

Hatályos: 2004. március 25. - 2006. május 31.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/30. számában]

13/99.
Léber Zoltán (an.: Sárffy Janka)
8000 Székesfehérvár, Budai út 141.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

Hatályos: 2004. március 25. - 2006. június 6.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. számában]

13/100.
Grélinger Gábor (an.: Horváth Magdolna)
8400 Ajka, Újélet utca 6.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

Hatályos: 2004. március 25. - 2006. június 6.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. számában]

13/101.
Dr. Deák József (an.: Tróbert Éva)
8400 Ajka, Béke utca 47.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

Hatályos: 2004. március 25. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/102.
Máthé László (an.: Varga Ilona)
8100 Várpalota, Szabolcska utca 67.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.

Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/103.
Kápli Tamás (an.: Sillinger Magdolna)
8451 Ajka-Padragkút, Padragi út 139.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. május 7.

Hatályos: 2004. március 25. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/104.
Tóthné Oláh Ildikó Lilla (an.: Dr. Molnár Zsuzsanna)
1132 Budapest, Gyöngyház utca 3.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

Hatályos: 2004. március 25. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/105.
Tóthné Fodor Erzsébet (an.: Tomori Erzsébet)
1022 Budapest, Mihályfi E. utca 5/A. I/2.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.

Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/106.
Péter Ágnes (an.: Dévényi Erzsébet)
1046 Budapest, Káposztásmegyer út 12/ A .
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.

Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/107.
Papp Éva (an.: Vinczellér Éva)
1027 Budapest, Fő utca 90.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.

Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/108.
Séllei Albert (an.: Kemele Mária)
8066 Pusztavám, Felszabadulás utca 12.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. június 11.

Hatályos: 2004. március 25. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/109.
Dr. Murgás Lajos (an.: Kálózy Anna)
8000 Székesfehérvár, Szepesi utca 28.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.

Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/110.
Érsek István (an.: Érsek Vámos Etelka)
8400 Ajka, Semmelweis utca 9.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

A változás (törlés) időpontja: 2007. január 1.

Hatályos: 2004. március 25. - 2007. február 19.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/11. számában]

13/111.
Fábián Gellértné (an.: Horváth Mária)
8400 Ajka, Nefelejcs utca 46.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

Hatályos: 2004. március 25. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/112.
Temesszentandrási Guidó (an.: Horváth Hedvig)
1012 Budapest, Attila út 119.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. október 1.

A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.

Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/113.
Rainissné Gáll Magdolna (an.: Koch Margit)
8400 Ajka, Bányász utca 1.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

Hatályos: 2004. március 25. - 2006. május 31.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/30. számában]

13/114.
Kápli Tibor (an.: Sillinger Magdolna)
8400 Ajka, Kossuth utca 39.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

Hatályos: 2004. március 25. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/115.
Dr. Fazekas János (an.: Gyerák Margit)
8300 Tapolca, Radnóti Miklós utca 32.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. október 1.

Hatályos: 2004. március 25. - 2005. június 18.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2005/31. számában]

13/116.
Kelemen Tamás (an.: Zelenák Edit)
8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 5. I/2.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. október 1.

A változás (törlés) időpontja: 2007. április 1.

Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/117.
Nagy András Lászlóné (an.: Lőcsei Anna)
8104 Várpalota, Baglyasi út 12.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

Hatályos: 2004. március 25. - 2006. május 31.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/30. számában]

13/118.
Erdélyi Eleonóra (an.: Kovács Anna)
8100 Várpalota, Szabolcska utca 67. I/6.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.

Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/119.
Kis Erzsébet (an.: Mihály Ilona)
8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 40. II/38.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. december 18.

A változás (törlés) időpontja: 2007. január 1.

Hatályos: 2004. március 25. - 2007. február 19.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/11. számában]

13/120.
Zergi Szilárd (an.: Simon Ida)
8100 Várpalota, Készenléti lakótelep 29. II/1.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. december 18.

A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.

Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/121.
Kovács Zoltán (an.: Rekker Mária)
8400 Ajka, Kinizsi Pál utca 12.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. december 18.

A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.

Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/122.
Tóthné Gyutai Marianna (an.: Deák Anna)
8400 Ajka, Újvilág utca 55.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. december 18.

Hatályos: 2004. március 25. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/123.
Lukonics Gábor (an.: Bajkán Mária)
8400 Ajka, Újélet utca 12.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. december 18.

Hatályos: 2004. március 25. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/124.
Bogár János György (an.: Sztojev Desa)
8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 44.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2001. szeptember 25.

Hatályos: 2004. március 25. - 2004. december 1.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2005/11. számában]

13/125.
Jenet Gábor (an.: Frohmann Eszter)
8400 Ajka, Újvilág utca 45.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2002. január 1.

A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.

Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/126.
Csende László (an.: Fonyó Margit)
8400 Ajka, Somló utca 27.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2002. május 22.

Hatályos: 2004. március 25. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/127.
Salamon András (an.: Bonevácz Margit)
8676 Karád, Május 1. út 33.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2002. május 22.

A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.

Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/128.
Sitkei Ferenc (an.: Horváth Erzsébet)
8400 Ajka, Újélet utca 18/ A .
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2002. szeptember 27.

Hatályos: 2004. március 25. - 2006. május 31.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/30. számában]

13/129.
Dr. Sillinger Nándor (an.: Jánka Mária)
2045 Törökbálint, Kastély utca 45.
cégvezető
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2003. január 1.
Jogviszony vége: 2007. december 31.

Hatályos: 2004. március 25. - 2006. május 31.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/30. számában]

13/130.
Mihályfi Gábor (an.: Krasznai Edit)
8400 Ajka, Ifjúság utca 2/E.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. április 1.

Hatályos: 2004. március 25. - 2006. június 6.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. számában]

13/131.
Köröspataki Judit (an.: Kolb Judit Katalin)
1025 Budapest, Muraközi utca 12/B. II/8.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. május 7.

A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.

Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/132.
Juhász Judit Tünde (an.: Tóth Margit)
2045 Törökbálint, Kastély utca 45.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. május 7.

Hatályos: 2004. március 25. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/133.
Kovács Zoltán János (an.: Barna Piroska)
8400 Ajka, Korong utca 2.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. december 1.

Hatályos: 2004. március 25. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/134.
Bauer Izabella (an.: Kovács Erzsébet)
2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 2. V/17.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. május 7.

Hatályos: 2004. március 25. - 2006. május 31.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/30. számában]

13/135.
dr. Tolnay Lajos (an.: Bota Mária)
1026 Budapest, Kelemen L. u. 10.
vezető tisztségviselő
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2004. július 1.
Jogviszony vége: 2008. június 30.

Hatályos: 2004. június 30. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. (2004. december 9.) számában]

13/136.
Petrusz Béla (an.: Uhlárik Erzsébet)
8000 Székesfehérvár, Rekop u. 9.
vezető tisztségviselő
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2004. július 1.
Jogviszony vége: 2008. június 30.

Hatályos: 2004. június 30. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. (2004. december 9.) számában]

13/137.
dr. Bakonyi Árpád (an.: Aczél Zita)
8220 Balatonalmádi, Budatava u. 1.
vezető tisztségviselő
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2004. július 1.
Jogviszony vége: 2008. június 30.

Hatályos: 2004. június 30. - 2005. március 31.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2005/19. számában]

13/138.
Szokodiné Barkóczi Rózsa (an.: Barkóczi Erzsébet)
7081 Simontornya, Sándor József u. 4.
munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2004. július 1.

Hatályos: 2004. június 30. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. (2004. december 9.) számában]

13/139.
Kecskésné Sütő Szilvia (an.: Zagyva Irma)
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 10/B.
munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2004. július 1.

A változás (törlés) időpontja: 2007. január 1.

Hatályos: 2004. június 30. - 2007. február 19.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/11. számában]

13/140.
Boldizsár József (an.: Oláh Rozália)
8300 Raposka, Szentgyörgy út 5.
munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2004. július 1.

Hatályos: 2004. június 30. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. (2004. december 9.) számában]

13/141.
dr. Nagy Ferenc (an.: Nagy Mária)
8000 Székesfehérvár, Orgona u. 16.
munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2004. december 1.

A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.

Hatályos: 2004. december 1. - 2007. július 3.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2005/11. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/142.
dr. Bakonyi Zoltán (an.: Wache Mária)
8220 Balatonalmádi, Budatava u. 1.
igazgatósági tag
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2005. április 1.
Jogviszony vége: 2008. június 30.

Hatályos: 2005. április 1. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2005/19. (2005. május 12.) számában]

13/143.
Kovacsics Árpád (an.: Papp Margit)
8200 Veszprém, Galamb u. 4.
munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2005. június 18.

Hatályos: 2005. június 18. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2005/31. (2005. augusztus 4.) számában]

13/144.
Pelikán Lőrincné (an.: Barka Ilona)
8300 Tapolca, Semmelweis u. 18/1.
munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2005. június 18.

Hatályos: 2005. június 18. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2005/31. (2005. augusztus 4.) számában]

13/145.
Károly Ferenc (an.: Bakonyi Mária)
8300 Tapolca, Vajda János u. 101.
munkavállaló
A képviselet módja: együttes

Hatályos: 2005. június 18. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2005/31. (2005. augusztus 4.) számában]

13/146.
Fekete István (an.: Söveg Mária)
8430 Bakonyszentkirály, Ady Endre u. 17.
munkavállaló
A képviselet módja: együttes

Hatályos: 2005. június 18. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2005/31. (2005. augusztus 4.) számában]

13/147.
Kis István (an.: Sabjanics Teréz)
8300 Tapolca, Vajda János u. 102.
munkavállaló
A képviselet módja: együttes

Hatályos: 2005. június 18. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2005/31. (2005. augusztus 4.) számában]

13/148.
Dezső Imréné (an.: Nemes Rozália)
8100 Várpalota, Rákóczi út 12.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2005. december 12.

A változás (törlés) időpontja: 2007. május 1.

Hatályos: 2005. december 12. - 2007. július 3.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/13. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/149.
Fréh Éva (an.: Bakos Magdolna)
8100 Várpalota, Nagy Gyula u. 6.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2005. december 12.

Hatályos: 2005. december 12. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/13. (2006. március 30.) számában]

13/150.
Babics Lászlóné (an.: Hajtó Teréz)
8400 Ajka, Semmelweis u. 5.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2005. december 12.

Hatályos: 2005. december 12. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/13. (2006. március 30.) számában]

13/151.
Sitkei Ferenc (an.: Horváth Erzsébet)
8400 Ajka, Újélet utca 18/ A .
cégvezető
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2006. június 1.
Jogviszony vége: 2008. szeptember 30.

Hatályos: 2006. június 1. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/30. (2006. július 27.) számában]

13/152.
Dekovics Andrásné (an.: Forrai Jolán)
8448 Ajka, Bakony u. 52.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

Hatályos: 2006. június 6. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. (2006. szeptember 14.) számában]

13/153.
Léber Zoltán (an.: Sárffy Janka)
8000 Székesfehérvár, Zentai utca 20/ A .
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

A változás (törlés) időpontja: 2007. január 1.

Hatályos: 2006. június 6. - 2007. február 19.

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/11. számában]

13/154.
Grélinger Gábor (an.: Horváth Magdolna)
8449 Magyarpolány, Bakony utca 33.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.

Hatályos: 2006. június 6. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. (2006. szeptember 14.) számában]

13/155.
Mihályfi Gábor (an.: Krasznai Ildikó)
8400 Ajka, Ifjúság utca 2/D II/5.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. április 1.

Hatályos: 2006. június 6. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. (2006. szeptember 14.) számában]

13/156.
Beszerdik Csilla (an.: Rábaközi Mária Emerika)
8400 Ajka, Rákóczi utca 5 III/11.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2006. június 6.

Hatályos: 2006. június 6. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. (2006. szeptember 14.) számában]

13/157.
Gábora András (an.: Berki Terézia)
8400 Ajka, Újélet u. 12.
munk. v. beszerzési vez .
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2007. április 1.

Hatályos: 2007. július 3. - ...

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. (2007. július 26.) számában]

Tartalom átvétel