Fehérgallérosok összjátéka és erdélyi kalandja

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Akár dicsekvésre is késztetheti a hatalomban részt vevőket a tisztességtelen vagyonszerzési képességük szinvonalát jelző alábbi irásom.

Hiszen nem kétséges az, hogy a "szakma", a nemzetrontói szakma kitanult mesterei.

===========================

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Elleni Osztály

K a p o s v á r

Tisztelt Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Elleni Osztály!

14000/61/2010/bü. ügyszámú, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytatott nyomozást megszüntető határozat ellen törvényes határidőn belül

p a n a s s z a l

élek és kérem az iratoknak felterjesztése után a határozat hatályon kívül helyezésével a nyomozás folytatását elrendelni szíveskedjék.

I n d o k o l á s :

Siófok Szabadság tér 4. szám alatti társasházban lévő 22. db. önkormányzati tulajdonban volt lakás és egyéb helységekből álló ingatlanokra vonatkozóan Siófok Város Önkormányzata vevő, valamint Sió Ingatlan Invest Kft. eladó között 2007. február 23-án 360 millió forint bruttó vételár-megjelöléssel aláírt adásvételi szerződéssel kapcsolatosan lefolytatott nyomozás adatait a határozat a következőkben foglalta össze:

„A nyomozás során megállapításra került, hogy a siófoki pláza építkezés késedelme miatt a finanszírozó pénzintézet – az Erste Bank Nyrt. – a projekt megvalósítása érdekében a Sió Ingatlan Invest Kf-t megvásárolta az Erste Ingatlan Kft-n keresztül. Az építkezésre a bank eddig 800 millió Ft-ot utalt át a vállalkozásnak, annak tudatában, hogy a felépítményt elbontották. A pénzintézet tisztában van azzal, hogy az érintett ingatlanok tulajdoni lapjain a változások nem kerültek átvezetésre. Tekintettel arra, hogy a földhivatali nyilvántartásban pontatlan adatok szerepelnek, ezért erről tájékoztattuk az illetékes ingatlanügyi hatóságot. Az említett szerződések minden esetben egyeztetve lettek Siófok Város Önkormányzatával.”

Tekintettel arra, hogy a nyomozást megszüntető határozat indokolásának ténymegállapítási része megerősíti azokat a tényeket, hogy az elbontott 22. db. lakás és más helységingatlanok tulajdoni lapjaira 2007. december 19-én 454 millió forint, 2008. december 18-án 3 milliárd 450 millió forint értékben az Erste Bank Nyrt javára keretbiztosítéki jelzálogjog került ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre, a fenti adatok alapján a következő megállapítások tehetőek:

1./ A jogi apparátussal rendelkező Erste Bank Nyrt, Siófok Városi Önkormányzata, valamint a Sió Ingatlan Invest Kft. jól tudta azt, hogy a Ptk. 261. § 3. bek-e szerint csak az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott egész, vagy kötelezett tulajdonában álló tulajdoni illetőségre jegyeztethető be, jól tudta a Ptk. 262. § 1. bek-e alapján azt, hogy ingatlanra vonatkozó jelzálogjog alapításhoz az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés is szükséges, valamint jól tudta azt az 1997. évi CXLI. tv. 27. § 2. bek-e alapján az elbontott ingatlan tulajdoni lapjának ingatlan-nyilvántartási megszüntetésének kérelmezése a tulajdonos kötelessége.

2./ Az 1. pontban irt jogi ismeretek birtokában az elbontás tényét ismerő Erste Bank Nyrt, Siófok Város Önkormányzata valamint Sió Ingatlan Invest Kft. nevében eljáró személyek jól tudták azt, hogy olyan jelzálogjog-szerződés alapján jegyezték be az ingatlantulajdonos mulasztása folytán elbontott ingatlanok tulajdoni lapjaira 2008. december 18-án 3 milliárd 450 millió forint erejéig a keretbiztosítéki jelzálogjogokat, mely szerződés a nem létező – elbontott – ingatlanok folytán a Ptk. 207. § 6. bek-e alapján színlelt, illetve kötelező tartalmi elem hiánya folytán nem létező, de mindkét esetben semmis szerződésnek tekintendő.

3./ A nyomozás adatai szerint 800 millió forint került az Erste Bank Nyrt valamint Sió Ingatlan Invest Kft között létrejött kölcsönszerződés folytán a Sió Ingatlan Invest Kft részére kifizetésre úgy, hogy a 2. pontban irt semmis szerződés folytán az Erste Bank Nyrt, Siófok Városi Önkormányzata, valamint Sió Ingatlan Invest Kft által tudottan a kifizetett kölcsönnek visszafizetésére semmiféle biztosíték nem szolgál.

4./ A keretbiztosítéki jelzálogjoggal biztosított kölcsönszerződésnek a Ptk. 263. § figyelembevételével tartalmazni kell azt a jogviszonyt, mellyel kapcsolatosan a kölcsönösszeg felhasználható, míg az Erste Bank Nyrt által tudott színlelt keretbiztosítéki jelzálogjog-szerződés folytán minden biztosíték nélküli 800 millió forint összegű kölcsönfolyósítás során a bank jól tudta azt, hogy a bontási költségeknek 100-200 millió forint nagyságára tekintettel a Sió Ingatlan Invest Kft a kölcsönösszeget valószínűleg nem a kölcsönszerződésben írtak alapján használta fel.

5./ A 4. pontban leírtak szerint bekövetkezett állapotban került tehát a nyomozás adatai szerint a 3 millió forint jegyzett tőkével rendelkező Sió Ingatlan Invest Kft üzletrésze 2010. május 5-i cégbejegyzéssel az ERSTE Ingatlan Fejlesztő és Hasznosító Mérnöki Kft által megszerzésre úgy, hogy zálogjog az üzletrész egészére az ERSTE Bank Nyrt javára került bejegyzésre, míg cégjegyzésre a korábbi ügyvezető immár nem jogosult.

-----------------------

Összegezve fentieket tehát megállapítható az, hogy a felépítmények elbontása folytán immár évek óta tátongó gödör értékének megfelelő értékű üzletrészhez jutott egy hónappal ezelőtt úgy a jelenlegi tulajdonos, hogy közben 800 millió forint és ennek kamatainak megfelelő értékű zálogjog terheli az üzletrészét.

-----------------------

Az eredeti 350 millió forint értékű vételárból kiindulva tételezzük fel jóindulattal azt, hogy a gödör értéke jelenleg 400 millió forint, így az ERSTE Bank Nyrt. az esetben, amennyiben most a már kifizetett kölcsönösszeghez kívánna jutni, ugy több mint 400 millió forint kárral számolhatna. Az ERSTE Bank Nyrt, Siófok Város Önkormányzata, valamint a Sió Ingatlan Invest felelőtlen, színlelt szerződés létrejöttét tudomásul vevő magatartása folytán.

Nincs kétségem abban, hogy amennyiben az Erste Bank Nyrt. sokmilliárd forintot a továbbiakban még hajlandó finanszírozni a tervezett építmények megvalósítására, úgy ez megtörténhet úgy, hogy a nyolcszázmillió forintból számítva sok százmillió forintnyi jelenlegi kárát áthárítja majd azokra, akik az építményben lévő egységeket megveszik. Azaz az Erste Bank Nyrt, Siófok Város Önkormányzata valamint Sió Ingatlan Invest felelőtlen magatartása miatt bekövetkezett károkat olyanok fogják majd viselni, akik ebben a károkozásban nem vettek részt.

Példát mutatva ekként arra, hogy miként kell ügyesen a fehérgallérosoknak tevékenykedni akkor, ha hazánkban tisztességtelenül és főleg veszélytelenül kívánnak haszonra szert tenni.

==============

II.

A gyergyószentmiklósi hőerőművel kapcsolatos nyomozás eredményét a határozat a következők szerint foglalja össze:

„A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Termofok Kft-vel kapcsolatban megállapításra került tanúkihallgatások és iratbeszerzések alapján, hogy a gazdasági társaság a tulajdonában lévő Termo Hargita Kft által alapított román bejegyzésű Termoenergie Srl. keresztül kívánta a gyergyószentmiklósi hőerőmű beruházását megvalósítani.

A finanszírozást romániai pályázati forrásokból és romániai pénzintézetektől felveendő hitekből kívánta megvalósítani. Tekintettel arra, hogy a beruházás költségeit a romániai társaság nem tudta előteremteni, ezért az nem valósult meg, és a Termo Hargita Kft értékesítette a Termoenergie Srt-t.

Megállapítottuk, hogy a Termofok Kft beruházásait – amelyek Siófok város-önkormányzati feladatainak végrehajtásához köthetőek – pályázati pénzekből, tagi kölcsönökből, illetve saját erőből finanszírozza.. Siófok Város Önkormányzata a gazdasági társasága részére nyújtott tagi kölcsönöket a „Siófok Jövőjéért” elnevezésű kötvény kibocsátásából eredő bevételekből nyújtja. A beruházások tekintetében döntési jogosultsággal a város képviselő-testülete rendelkezik. A tagi kölcsön keretszerződés és az egyes tagi kölcsön szerződések rögzítik a felhasználás célját, felhasználásának módját, amelyet az Erste Bank Hungary Nyrt., mint a kötvények kezelője is megkövetelt a kibocsátás finanszírozásakor.”

Hargita Népe internetes újságnak 2007. január 24-i számában megjelent „Hőerőmű épül Gyergyóban” című írás alapján ehhez még hozzáteszem azt, hogy 3,5 millió eurós – 1 milliárd forint – beruházást kívántak fentiek szerint megvalósítani, illetve az írás egyik mondatára is utalok:

„Egy telket már megvásároltak a siófokiak, megvásárolnák a volt gépgyártóipari vállalat kazánházának telkét, illetve a vidék legmagasabb építményét, a több mint 90 méter magas kéményt is.”

A nyomozást megszüntető határozatnak idézett közléséből az alábbi megállapítások tehetőek:

1./ A Termofok Kft azokat a beruházásait, melyek a Siófok Város önkormányzati feladatainak végrehajtásához köthetőek, - elsősorban távhőszolgáltatási tevékenység – nem tudja teljes egészében saját bevételeiből finanszírozni, hanem többek között olyan tagi kölcsönökkel fedezi, melyet egyetlen tagként Siófok Város Önkormányzata kötvény kibocsátás folytán biztosít.

2./ Az 1. pontban megjelölt önkormányzati feladat a Termofok esetében távhőszolgáltatás – az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. Szolgáltatás nevű melléklete szerint hatósági – helyi önkormányzati – ármegállapítás mellett történik. Tekintettel arra, hogy ennek a törvénynek 8. §-ához fűzött miniszteri indokolás az így megállapítandó árra többek között megállapítja azt, hogy „annak fedezetet kell biztosítania a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre.”, következik az, hogy a Termofok Kft-nek önkormányzati feladatainak ellátásához szükséges beruházáshoz a törvény betartása esetén tagi kölcsönre semmi szükség nincs.

3./ Önkormányzati kötvénykibocsátással biztosított tagi kölcsönnek az önkormányzati feladatokhoz szükséges beruházások felhasználását követően a kölcsön miatt Önkormányzat felé eladósodott Termofok Kft. távhőszolgáltatási önköltségszámítása során az adósság megfelelő mértéke minden évben költségként jelentkezik, melynek figyelembevételével a Siófok Város Önkormányzata által jövőben megállapítandó hatósági ár az előző pontban irt árak megállapításáról szóló rendelkezésbe fog ütközni.

A tagi kölcsönnek törvény be nem tartása miatti történő törvénytelen felhasználása folytán.

4./ A Hargita Népe idézett írása szerint jelentős beruházást már eszközöltek a Termofok Kft beruházása folytán a meg nem valósult hőerőmű miatt Gyergyószentmiklóson, ezért az esetben, ha a Termoenergie Srl. értékesítése során nem folyt be ennek megfelelő pénzösszeg a Termo Hargita Kft-hez, illetve ily módon a Termofok Kft-hez, akkor éppúgy kár érte a Termofok Kft-t, mint ahogy a Termo Hargita Kft-ét. Természetesen a Termoenergie Srl. és Termo Hargita Kft. cégek fenntartásával kapcsolatos kiadások is kárként jelentkeznek a Termofok Kft-nél az esetben, amennyiben a Termoenergie Srl. értékesítése során ezeknek a költségeknek megfelelő pénzhez sem jutottak hozzá.

5./ A 4. pontban írtak helyessége esetén mindenképpen indokolt a nyomozást folytatni annak érdekében, hogy a Termofok Kft-nek 4. pontban írtak szerinti kárát pontosan lehessen megállapítani.

6./ Tekintettel arra, hogy határozott álláspontom szerint a siófoki Termofok Kft a nyomozás adatai irreális, minden realitást nélkülöző romániai pályázati lehetőségekre számított beruházásai megvalósításához, indokolt a nyomozás folytatása során megállapítani azt is, hogy a Termoenergie Srl. romániai cégnek, ezzel a céggel kapcsolatba hozható személyeknek milyen pénzforgalma történt a cég kiadásait növelve. Ugyanis valós indokként lehetséges az is, hogy a gyergyószentmiklósi eleve halálra ítélt beruházás meghatározott személyek javadalmazását célozta.

---------------------

Összegzésképpen alappal feltételezhető az, hogy a gyergyószentmiklósi felelőtlen beruházással kapcsolatos károkat azok a siófoki lakosok fogják elviselni, akik a távhőszolgáltatás során kénytelenek a Termofok Kft-vel üzleti kapcsolatban maradni.

Fentiek szerint Siófok Város Önkormányzatának idáig sem okozott gondot hatósági ármegállapítása során a törvény előírásának be nem tartása, véleményem szerint jövőben sem okoz gondot. Különösen most, amikor már eladósodása folytán többmilliárd forint kötvénykibocsátásra kényszerült a gyergyószentmiklósi és szerintem hasonló ügyek miatt.

============

A nyomozást megszüntető határozat befejező bekezdése közli azt, hogy a fentiek szerinti tényállás mellett a hűtlen kezelés több tényállási eleme hiányzik – „kötelezettség szegés, vagyoni hátrány okozása”

Feltehetőleg elkerülte a figyelmét a határozat készítőjének a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 80. § 3. bek-e:

„A helyi önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.”

Természetesen fenntartom azt az álláspontomat, hogy elkövetett bűncselekmény esetén szóba jöhet a Btk. 319. § szerinti hűtlen kezelés, de ezt meghaladóan nem látom kizárhatónak a Btk. 320. § szerinti hanyag kezelés, illetve Btk. 298/A § szerinti gazdálkodó szervezet vezető állású személyének visszaélése bűncselekmények vizsgálatát sem.

Ami pedig a vagyoni hátrányt illeti, a Btk. 137. §-nál megfogalmazott „a vagyonban okozott kár és az elmaradt vagyoni előny” fogalomra hivatkozom.

Álláspontom az, hogy fenti ismertetés alapján okkal és indokoltan.

Siófokon 2010. június 11. napján.

Tisztelettel:

Dr. Léhmann György Siófok Szűcs u. 1. sz. a. lakos kérelmező

Tartalom átvétel