Képviselői feladatok sajátos értelmezése

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Egy hét sem kellett a választástól Siófokon ahhoz, hogy a győztes olyan magatartással rontson politikai ellenfelére, mely az alábbi feljelentésem szerinti büncselekmény elkövetését valószínűsiti.

--------------------------------------

Tisztelt Somogy Megyei Főügyészség!

Országgyűlési képviselőjelöltként 2010. április 9. napján kifogást terjesztettem elő a Siófoki választási bizottságért annak a bejelentésnek alapján, hogy egy olyan személyt, aki a részemre, illetve Jobbik Pártra adta ajánlószelvényét, előző napon felhívtak telefonon azt közölve, hogy

„Kopogtató céduláját a FIDESZ-nek adta, ezért megkérdezzük Öntől azt, hogy ugye a FIDESZ-re és Orbán Viktorra fog szavazni.”

13/2010. (IV. 11.) számú határozattal a választási bizottság ezt a kifogásomat nem bírálta el, hanem érdemi elbírálás végett áttette a Siófoki Városi Rendőrkapitánysághoz.

Ennek a határozatnak alapján Dr. Gruber Attila a következő oldalán látható alábbi tartalmú kérelmet terjesztette elő a Választási Bizottsághoz:

„Tisztelt Választási Bizottság!

Az Önök határozatából értesültem arról, hogy dr. Léhmann György a Jobbik jelöltje

nyilvántartja azon személyeket, akik részére adták a kopogtató cédulákat.

beadványában hivatkozik arra, Korponai Noémi Bedegkér, Rózsás u. 23. szám alatti lakos

szelvényét részére adták át.

Kérem a T. Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg ezt a jogsértést, tiltsa el ezen

magatartástól és kötelezze ezen nyilvántartás megsemmisítésére.

Siófok, 2010. április 13.

Dr. Gruber Attila

A somogyi 03. vk. jelöltje”

Utóbbi kérelemnek alapján a választási bizottságnál eljárás indult, majd a következő oldalakon szintén látható 2010. április 16-i 15/2010. (IV. 16.) számú határozatával a választási bizottság Dr. Gruber Attila országgyűlési képviselő kérelmét az alábbi indokolással utasította el:

„A választási bizottság egyhangú határozatával hozott álláspontja szerint a kifogás alaptalan.

A választási bizottság 13/2010. (IV.11.) sz. határozata sem szövegszerűen, sem utalásszerűen nem tartalmaz olyan megállapítást, miszerint Dr. Léhmann György, a Jobbik jelölje nyilvántartja azon személyeket, akik részére adták át a kopogtató cédulákat.

A kifogás hivatkozik arra is, hogy Dr. Léhmann György beadványa szerint Koronai Noémi bedegkéri lakos szelvényét részére, azaz Dr. Léhmann György részére adta át.

A kifogás semmilyen egyéb bizonyítékot nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy Dr. Léhmann György, a Jobbik jelöltje bármilyen nyilvántartást vezetne, vagy vezetett volna akár a kopogtató cédulákkal kapcsolatosan is.

Semmilyen jogszabályba nem ütközik az az eljárás, hogy az ajánlószelvényt annak jogosultja a képviselő-jelölt részére adja át.”

Ezen határozat ellen jogorvoslattal senki nem élt, így 2010. április 19-én 16 órakor jogerőre emelkedett.

-----------------------

Dr. Gruber Attila ügyvéd foglalkozású személy.

Hivatásánál fogva jól ismeri a Büntető Törvénykönyv 177/A § alábbi rendelkezéseit

„1./ Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével

a./ jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel,

b./ az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,

c./ az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja,

és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

2./ A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az 1. bekezdésben meghatározott cselekményt hivatalos személyként, közmegbízatás felhasználásával, vagy jogtalan haszonszerzés végett követik el.”

Azt is jól tudja, hogy a törvényhely magyarázata, illetve a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezése alapján, hogy

„Adatkezelésnek tekintendő a személyes adatok felvétele, tárolása, feldolgozása, hasznosítása, megváltoztatása és a további felhasználásának megakadályozása.”

Ezeknek az ismereteknek birtokában Dr. Gruber Attila április 13-i iratának tartalma szerint bűncselekmény elkövetésével vádolt engem hatóság – Választási Bizottság – előtt.

================

Hamis vád bűncselekményének törvényi tényállása a Btk. 233. § 1. bek. alapján:

„Aki

a./ a hatóság előtt mást bűncselekmény elkövetésével hamisan vádol,
b./ más ellen bűncselekményre vonatkozó koholt bizonyítékot hoz a hatóság tudomására,

bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Ide vonatkozó törvényi magyarázatból:

„Elkövetési magatartása kétféle módon valósítható meg. Az egyik az, aki a hatóság előtt mást bűncselekmény elkövetésével hamisan vádol. Ebben az esetben a meghatározott személy bűncselekményt követett el. A tényállításnak kifejezettnek kell lennie.”

„A bűncselekmény tényállási eleme az is, hogy a hamis vádat a hatóság tudomására kell hozni, hatóság előtt kell megtenni, előterjeszteni. A bűncselekmény megvalósulása szempontjából közömbös, hogy az előterjesztést az érdemi eljárás lefolytatására jogosult hatóság előtt teszik-e meg, vagy sem. Közömbös az is, hogy más személyt terhelő konkrét nyilatkozatot hol tették meg.”

„A hamis vád bűncselekményéhez megkívánt valótlan tartalmú vádolást a törvény alakszerűséghez nem köti, ezért az bármilyen formában és elnevezéssel megtörténhet…”

Az ismertetett törvényhelyek alapján kétségtelenül megállapítható az, hogy Dr. Gruber Attila az április 13-i irata alapján hamis vád bűncselekményének elkövetésével alaposan gyanúsítható.

A fentiekre tekintettel

f e l j e l e n t é s s e l

élek és kérem T. Somogy Megyei Főügyészséget, hogy Dr. Gruber Attila ellen hamis vád bűncselekményének alapos gyanúja miatt büntető eljárás lefolytatását rendelje el.

==============

Dr. Gruber Attilát országgyűlési képviselőként az 1990. évi LV. tv. 4. § alapján mentelmi jog illeti meg.

Erre tekintettel

k é r e m

T. Somogy Megyei Főügyészséget arra, hogy keresse meg a Legfőbb Ügyészt a törvény 5. § 2. bek-ben írt mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítvány előterjesztése végett.

Siófokon 2010. április 20. napján.

Tisztelettel:

Dr. Léhmann György Siófok Szűcs u. 1. sz. a. lakos

Te nem Magyar vagy?

Jó lenne be vezetni az otthon SZÜLÉST mindenki saját hazájában szülhessen ne MAGYARORSZÁGON EZ A MI HAZÁNK többi KOTRÓDJON vissza a hazájába .zr....

Tartalom átvétel