Nyílt levelem Tőkés László EP képviselő úr részére!

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Tisztelt Képviselő úr!

Ma reggel lettem figyelmes Dr. Veres János pénzügyminiszternek televízióban tett arra a nyilatkozatára, hogy az ellenzék által indítványozott általános forgalmi adó csökkentésére azért nincs lehetőség, mivel az indítvány szerinti adócsökkentés EU-s normákat sértene.

Nem gondolt arra, hogy az EU-s normákat a 2006. április 23-án lezajlott országgyűlési választásokkal kapcsolatosan nem emlegették, sőt a Legfelsőbb Bíróság sem volt figyelemmel ezekre a normákra a Kvk. III.37.266/2006/2. számú, mellékletben olvasható jogerős ítéletének meghozatala során.

Arra az esetre gondolok, amikor három nappal az országgyűlési képviselői választás időpontja előtt – 2006. április 20-án – az ugyancsak iratom utáni mellékletnél látható „MINTA” szóval keresztben felülirt, alakra és méretre megtévesztésig azonos szavazólapot küldtek meg a választópolgárok millióinak azzal, hogy a szavazópolgár a három nap múlva esedékes választási eljárás során átvett azonos kinézetű szavazólapon hova és milyen módon helyette el a szavazást jelentő X-et.

Érdemes összevetni a Legfelsőbb Bíróság említett végzésének második oldala 2. bekezdésében irt

„A Legfelsőbb Biróság megállapította a kifogáshoz csatolt szavazólap-mintáról, hogy annak megtévesztő jellege vizsgálatánál nemcsak egyes megjelenését és tartalmát is értelmezni kell.”

mondatot a két bekezdéssel később irt, ezzel ellentétes tartalmú azzal a mondattal, hogy

„A szavazólap-mintákból nem volt levonható az a következtetés, hogy csak egyetlen jelöltre lehet szavazni, mert a szavazólap-minta a kipontozott helyekkel arra utalt, hogy további jelöltek is választhatók.”

Más indokolás híján megállapítható az, hogy ebben a választással kapcsolatos bírósági ügyben nemhogy a Dr. Veres János által mai emlegetett EU-s normák, de még az ide vonatkozó magyar jogszabályok sem voltak úgy vizsgálva, ahogy azt a Legfelsőbb Bírósághoz címzett ide mellékelt iratomban kértem. A Legfelsőbb Bíróság nem hogy a törvényt, de még a formális logika szabályait sem tartotta be.

Kiindulhatott volna a Legfelsőbb Bíróság a keresztbe irt „MINTA” szó alapján az Értelmező Kéziszótárnak „Olyasmi, aminek méretei, formája stb. szerint készítenek hasonlókat” minta szó fogalmából, vagy a Ptk. 372. § 1. bek-nek „Minta szerinti vétel esetében az eladó a mintának megfelelő dolgot köteles szolgáltatni” törvényszövegből is a szavazólapminta megtévesztő jellegének vizsgálata során azzal, hogy a minta és dolog között formára, méretre stb. azonosság áll fenn, de nyilvánvalóan azért nem tette ezt, mert ez esetben kérelmemnek helyt kellett volna adni, a választást meg kellett volna ismételni.

Inkább választotta a leirt logikátlan magyarázatot azt jelezve, hogy a Legfelsőbb Bíróság nem a törvényeknek van alávetve.

Ami pedig a Dr. Veres János által emlegetett EU-s normákat illeti, a „Szabad választásokhoz való jog” az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény – EU-s norma – az I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 3. Cikkében már 1952. március 20-án elfogadásra került, majd Magyarország az 1993. évi XXXI. tv., illetve 1998. évi XLII. tv. szerint az egyezményt az alábbiak szerint fogadta el:

„A Magas Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy ésszerű időközönként, titkos szavazással szabad választásokat tartanak olyan körülmények között, melyek a törvényhozó testület megválasztását illetően biztosítja a nép véleményének kifejezését.”

Ezáltal arra vállalt kötelezettséget EU-s norma elfogadásával Magyarország, hogy olyan körülmények között tartanak választást, mely biztosítja a nép véleményének kifejezését.

Nem arra vállalt kötelezettséget ily módon Magyarország, hogy a nép megtévesztésével tart választást,

Nem arra vállalt kötelezettséget, hogy a szavazólappal azonos szerkezetű, X-szel már bejelölt mintalapnak közvetlenül a választás előtti napokban történt megküldésével befolyásolja a nép véleményének szabad kifejezetését,

Nem arra vállalt kötelezettséget, hogy elsősorban a megfelelő iskolai végzettséggel nem rendelkező, de szavazni kívánó állampolgárokat megtévessze olyképpen, hogy a „MINTA” szóval felülirt szavazólapon megjelölt helyre lehet csak az X-et tenni és máshova nem lehet,

Nem arra vállalt kötelezettséget, hogy a szabad választáshoz való jogot akként sértse, hogy a választás előtt néhány nappal megküldött, a szavazólappal azonos szerkezetű mintán lévő név elolvasásával a választóba sulykolja ezt a nevet azzal a céllal, hogy a választás alkalmával a szavazólapon a választó ezt a nevet keresse a szabad választása helyett,

Nem arra vállalt kötelezettséget, hogy az idősebb választópolgárokat emlékeztesse az MSZP kizárólagosságának ismertetésével a „MINTÁN” arra, hogy a korábban már megszokott Hazafias Népfront féle választásra kerül most ismét sor.

Az Emberi Jogi Bíróság előtt első esetben ítéletre a Szabad választásokhoz való jog sérelme miatt 1987. március 2-án került sor, és ebben megállapították, hogy „A 3. Cikk különösen jelentős a Strasbourgi rendszerben, hiszen egy valóban demokratikus rendszer alapját képezi.”

Erre a különös jelentőségre tekintettel is fordultam a már ismertetett Legfelsőbb Bírósági döntés után az Emberi Jogi Bírósághoz, és kértem annak megállapítását, hogy a „Szabad választásokhoz való jog” megsértését állapítsák meg a 2006-os országgyűlési választással kapcsolatosan. Jelenleg 44774/06. szám alatt van folyamatban a kérelmem alapján indult ügyem elbírálása.

Illetve a kérelmemnek 2006. szeptember 27-i előterjesztésekor még nem gondoltam akkora jelentőségére ennek a jognak, mint ahogy ez mára kiderült.

------------------------

Be kell látni azt, hogy a szabad választásokhoz való jog – EU-s norma – semmibevételével hatalomra került politikai elit elvesztette mára ezzel a választással minden erkölcsi hitelét ahhoz, hogy a társadalom számára az állam rendeltetésszerű működéséhez elengedhetetlenül szükséges erkölcsiségről alkotott véleményét a társadalommal elfogadtassa.

Amikor ma reggel Horn Gábor a televízióban azt nyilatkozta, hogy a városligeti megverése után a legszörnyűbb az volt, hogy néhány perccel később egy ligetben sétáló pár hölgytagja úgy rontott rá, hogy „mocskos zsidó most megöllek, mert tönkre tettétek az országot”, akkor gondolom Horn Gábor is meggyőződött arról, hogy nem a homoszexuálisokról, nem is a zsidókról szólnak az egyre durvuló indulatok. Hanem annak az elit erkölcstelenségének ellenhatása, ami a választásnál lett nyilvánvaló, majd ezt követően pedig napjainkig egyre növekvően folyamatos.

Jól emlékszem arra, hogy 1956. október 22-én este édesapám barátja azzal jött fel hozzánk, hogy nem tudja mi van a városban, de a villamoson a fiatalok szóltak neki, hogy vegye le a bordó nyakkendőjét, mert különben letépik. A rádióban aznap este pedig már hiába csőcselékezte le az akkori elit ezeket a fiatalokat, néhány nap múlva az Országház előtt bekövetkezett a tragédia.

Tisztelt Püspök úr!

2007. októberében egy Budapesten megtartott sajtótájékoztatón akként nyilatkozott, hogy az egész magyarság pártokon kívüli és felüli képviselője szeretne lenni az Európai Parlamentben. Erre az ígéretére hivatkozva kérem azt, hogy az Európai Parlamentben, illetve az Európa Tanács Miniszteri Bizottságát megkeresve hasson oda, hogy az

Európai Emberi Jogi Bíróság előtt folyamatban lévő

44774/06. szám alatti ügyemben a bíróság mihamarabb döntsön.

Bízom abban, hogy kérelmemnek megfelelő döntés esetén belátja azt a magyarországi hatalmi elit, hogy az EU-s normák megsértésével törvénytelenül történt hatalomra kerülésük következményeként nem kívánnak a továbbiakban Európának deklaráltan megvetett vezetői lenni, és távoznak.

Már csak azért is, mivel ez esetben más lehetőségük nincs.

===================

Dr. Navracsics Tibor ellenzéki frakcióvezető folyamatosan, így 2007. március 16-án is kijelentette, hogy véleménye szerint az országgyűlési választás nem volt törvénytelen. Kizárt dolognak tartom, hogy ne ismerné a fenti ténybeli és jogi alapot a törvénytelenség megállapításához és ezért úgy gondolom, hogy kényelmi szempontok miatt nem tesz olyan lépést a hatalmon lévőkkel szemben, melynek érdemi következménye is lehet. Ma nekem, holnap neked.

Bizonyára azt is tudja, hogy a miniszterelnök otthonában évekkel ezelőtt elfogyasztott vacsorája összetételével kapcsolatosan a miniszterelnök feleségét is meghallgatták a televízióban és a riporternek arra a kérdésére, hogy máskor is előfordult-e az, hogy a miniszterelnök együtt tölti szabadidejét az ellenzékhez tartozókkal, Dobrev Klára készséggel közölte, hogy igen. Mondta, hogy legutóbb hétfőn – két nappal a beszélgetés előtt – délután a miniszterelnök Stumpf Istvánnal és úgy emlékszem, hogy Mádi Lacit mondva ezzel az ellenzéki országgyűlési képviselővel Balatonöszödön teniszezett és pálinkázott.

Annak a hétnek hétfőjén, amikor a „kisebbségi” kormányzás első hetére tekintettel az ellenzék égre-földre esküdözött, hogy minden parlamenti ülésnapon teljes létszámban lesz jelen az Országgyűlésben.

Egyébként nagyon finom a Balatonöszödre készített adott számú, 4 dl-es üvegekben palackozott pálinka, halandó ember ezt az üzletekben nem vásárolhatja meg. A pálinkázás és teniszezés utáni vacsora összetételét egyébként Dobrev Klára nem ismertette.

Annak a hétfői parlamenti ülésnapnak délutánján teniszezett és pálinkázott Balatonöszödön Magyarország miniszterelnöke Stumpf István volt ellenzéki kancelláriaminiszterrel és egy vagy több ellenzéki országgyűlési képviselővel – párosokhoz négy fő kell – amelyik napon az ellenzék megfogadta, hogy kisebbségi kormányzás miatt folyamatosan mindenképpen leszavazza a kormány képviselőit. Én pedig izgatottan vártam a televízió országgyűlési tudósítását, hogy hazám sorsa hátha jobbra fordul és végre az ellenzék valami érdemlegeset tesz ahhoz, hogy elhiggyem azt, amit mond.

Később pedig néhány nappal a pálinkázás után Stumpf István lelkesen beszélt a „gyurcsányizmus” lényegéről és gondolom a hasonló beszédeit csak a következő miniszterelnöki pálinkázásai alkalmával hagyja abba.

Példaként írtam el az említett esetet igazolva azt, hogy nem a jelenlegi ellenzékben látom azt az erkölcsi tartalékot, amiben bízva T. Püspök úrnak közbenjárása esetén lehetséges Emberi Jogi Bírósági döntés után a lehető legjobb kezekbe kerülhetne hazám sorsa. Az biztos, hogy a jelenlegi állapotnál minden más jobbnak tűnik, de az is lehetséges, hogy a jelenlegi ellenzék hatalomra kerülése esetén legfeljebb a szerepek cserélődnek fel. Nem a jelenlegi miniszterelnök hívja meg Stumpf Istvánt és más ellenzékit pálinkázni és teniszezni, hanem fordítva. És ennek vége csak akkor lesz, ha a pálinka elfogyott.

Mostanában eszembe jut gyermekkoromnak egyik emlékezetes filmje, az „Oké Néro”. A két filmbéli főhős álmában az ókori Rómában kerül folyamatos veszélybe és a film végén egy olyan kocsival menekülnek, mely előtt vágtató lovat úgy serkentik gyorsabb futásra, hogy egy rúdon a ló szája elé úgy nyújtanak abrakot, hogy az ne érje el.

Egyre gyakrabban jut eszembe az a filmbéli jelenet azzal a különbséggel, hogy a kocsi elé bekötött ló számomra az elithez nem tartozó nemzetet jelenti, míg a kocsiban tartózkodók pedig az elithez tartozókat.

Abban a kocsiban, amelyikben a hatalmat képviselő elitek tartózkodnak, ott többen vannak, míg a másik kocsiban, abban, amelyikben az ellenzékhez tartozók vannak, kevesebben.

Abban pedig egyforma mindkét kocsi, hogy úgy lógatják a kocsiban ülők a lovak – nemzet – elé az abrakot, hogy azok semmiképpen ne érjék el. Négyévente egy kicsit azért ehetnek ebből az abrakból, de az állandósult folyamat az, hogy a lovak már gebékké fogynak, míg a kocsikban lévők pedig egyre kövérebbeké válnak.

Időnként áthaladnak egy célszalagon, és ha az ellenzéki elit lesz ezután a hatalmat képviselő elit, akkor abban a kocsiban lesznek többen, ahol addig kevesebben. Más változás nincs.

A vége pedig az a képzeletemnek, hogy a gebék kimúlnak.

Tisztelt Püspök Úr!

Ugye ez a rémlátomás soha nem valósul meg? Ugye lesz még az „Anyaország”-ban is olyan államférfi, mint volt 1989-ben Temesváron, illetve jelenleg van ugyanez az Európa Parlamentben.

Ha nem hinnék ebben, nem fordultam volna ezzel a levelemmel Önhöz.

Siófokon 2008. július 7. napján.

Tisztelettel:

Dr. Léhmann György

Tartalom átvétel