Lakásfenntartási támogatás

Rezsiköltségek 2000-2008

A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújthat annak a családnak vagy személynek, aki a lakásával kapcsolatos költségeit nehezen vagy egyáltalán nem képes fedezni, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek eleget tesz.

Az erre vonatkozó szabályozást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális törvény), valamint a kérelmező lakóhelye szerint illetékes képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendelet tartalmazzaA települési önkormányzatnak az alábbi szociálisan rászorult személyeknek, családoknak kell lakásfenntartási támogatást nyújtania: a szociális törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (normatív lakásfenntartási támogatás), az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek, az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (helyi lakásfenntartási támogatás).

A települési önkormányzat a normatív, illetve az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek juttatott lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként és/vagy önálló ellátásként is nyújthat helyi lakásfenntartási támogatást. Az önkormányzati rendeletek alapján tehát a szociális törvény feltételeinek megfelelő családok mellett más rászorultak is kaphatnak támogatást. Valamennyi támogatási formára vonatkozó előírás, hogy ugyanarra a lakásra csak egy jogosult részére állapítható meg támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. A társbérlet, az albérlet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészei külön lakásnak minősülnek.

A normatív lakásfenntartási támogatásra a meghatározott jövedelemszint alatt élő családok nem a tényleges lakásfenntartási kiadásaik alapján jogosultak, hanem a szociális törvényben megállapított, elismert költség figyelembevételével. Ennek megfelelően azok is kaphatnak támogatást, akik nem tudnak megfelelő lakásfenntartási költséget igazolni (a lakás komfortfokozata miatt kisebb a rezsi összege, mert például nincs fűtés vagy villany).Az jogosult normatív lakásfenntartási támogatásra, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2009-ben 42.750 forintot), feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 százalékát meghaladja. Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási támogatásra jogosult, viszont egyidejűleg nem kaphat normatív lakásfenntartási támogatást is. Ha előrefizetős gáz vagy áramfogyasztást mérő készülék működik a jogosult lakásában, a támogatást vagy annak egy részét természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.

A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításának feltételei A települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait és összegét. A szociális törvény az önálló ellátásként nyújtott támogatások megállapítására kereteket állapít meg, ezektől az előírásoktól az önkormányzati rendeletek nem térhetnek el:

1. a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy főre számított havi jövedelmi határát úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ánál alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként nem írhat elő (2009-ben 57.000 forint),
2. a lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított arányát úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete a jövedelem 30 %-át meghaladó költséghányadot jogosultsági feltételként nem írhat elő,
3. a támogatás összegét úgy kell szabályozni, hogy annak az egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb 2500 forintnál,
4. az igénylés menetét úgy kell szabályozni, hogy a kérelem évente legalább két alkalommal benyújtható legyen,
5. a lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vett költséget úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összegét határozza meg - a településen jellemző - költségek figyelembevételével, vagy tételesen határozza meg a költség típusait, melynek során legalább a szociális törvényben felsorolt költségeket figyelembe kell venni.

A szociális törvényben felsorolt költségek: lakbér vagy albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, a távhő-szolgáltatás díja, a közös költség, a csatornahasználati díj, a szemétszállítás költsége, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségei.

Ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2009. évben 4.250 forint. A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani .(1993. évi III. Trv. 38. § (8.) bek.) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a család jövedelmétől és az elismert költségtől függ. A támogatás összege:

1. az elismert lakásfenntartási költség 30 %-a, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (vagyis a nyugdíjminimumnak) 50 százalékát (2009-ben 14.250 forint); (168/1997. (X.6.) Korm. Rend. 11. §.)
2. a szociális törvényben rögzített - az egy főre jutó havi jövedelmet és a nyugdíjminimumot is tartalmazó - képlet alapján kiszámított összeg, amely nem lehet 2500 forintnál kevesebb, ha az egy főre jutó jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum felét ( 2009-ben 14.250 forintot).

A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalában (a városokban a szociális irodán) kell benyújtani a helyszínen ingyenesen beszerezhető nyomtatványon, amelynek pontos tartalmát az önkormányzati rendelet és a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet határozza meg.A nyomtatványnak tartalmaznia kell - függetlenül az igényelt támogatás formájától -, hogy a kérelmező milyen jogcímen lakik a lakásban. A normatív támogatás iránti kérelem esetében a lakás nagyságát - amennyiben az önkormányzatnak nincs hivatalos tudomása róla - a kérelmezőnek hitelt érdemlő módon igazolnia kell. Más, a kérelemhez csatolandó mellékletet az önkormányzati rendelet is meghatározhat (például saját tulajdonú lakásnál a tulajdoni lap másolata).

A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem benyújtása nem jár illetékfizetési kötelezettséggel, sőt, az egész eljárás költségmentes. Annak, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesül, külön nem kell kérelmeznie a lakásfenntartási támogatás megállapítását. Amennyiben az adósságkezelési szolgáltatás megszűnése miatt megszűnik a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság is, az önkormányzat hivatalból megvizsgálja, hogy normatív alapon vagy az önkormányzat rendeletében szabályozott feltételek alapján meg lehet-e állapítani továbbra is a lakásfenntartásra való jogosultságot. (63/2006. (III.27.) Korm. Rend. 20. §., 23. §.) Amennyiben a kérelmet megalapozottnak ítéli meg az önkormányzat, a lakásfenntartási támogatás összegét havonta utalja át a határozatban megjelölt szolgáltatóhoz, pénzintézethez. A gyakorlat szerint a kérelmező csak albérlet esetén kapja meg készpénzben a támogatást, egyébként közvetlenül nem jut hozzá az összeghez (ezzel kívánják biztosítani, hogy a jogosult tényleg a lakás költségeinek fedezésre fordítsa a támogatást). Amennyiben pedig előfizetős gáz vagy áramfogyasztás mérő készülék működik a lakásban, a támogatás egészét vagy egy részét a készülék működtetését lehetővé tévő formában fogják nyújtani. (63/2006. (III.27.) Korm. Rend. 21-22. §.)

A kérelmező a lakásfenntartási támogatással kapcsolatos határozattal szemben a közléstől számított 10 munkanapon belül fellebbezéssel élhet abban az esetben, ha az önkormányzat képviselő testülete a hatáskörét átadta a polgármesternek vagy valamelyik bizottságának. A fellebbezést a sérelmezett határozatot hozó szervnél kell benyújtani. (2004. évi CXL. Trv. 98-99. §., 102. §., 104. §., 109. §.)Ez a szerv a kérelemnek megfelelően módosítja, kijavítja, vagy kiegészíti határozatát, ellenkező esetben ahhoz a felettes szervhez köteles továbbítani a fellebbezést, amely azt el fogja bírálni. (2004. évi CXL. Trv. 103-104. §.)Ha az ügyfél kicsúszott a 10 munkanapból, az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 5 munkanapon belül - indokolt esetben legkésőbb 6 hónapig - igazolás benyújtása mellett élhet jogorvoslati jogával. Az igazolás mellé a fellebbezést is csatolni kell. (2004. évi CXL trv. 66-67. §.)A határozatban foglaltakat fellebbezésre tekintet nélkül teljesíteni kell abban az esetben, ha a fellebbezésben csak a megállapított pénzösszeget vitatják (esetleg kevésnek tartják). (2004. évi CXL. Trv. 101. §. (2.) bek.)A kérelmező, illetőleg a törvényes érdekeiben sérelmet szenvedett fél jogszabálysértésre hivatkozva kérheti a határozat bírósági felülvizsgálatát abban az esetben, ha a képviselő testület megtartotta hatáskörét és ő döntött az ügyben. A határozat közlésétől számított 30 napon belül lehet a keresetlevelet benyújtani a megyei bíróságnál. (2004. évi CXL. Trv. 109-111. §.)

Aki a lakásfenntartási támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszi igénybe (a támogatás elnyerése érdekében hamis adatokat jelöl meg, vagy az általa ismert hibás adatokról nem tájékoztatja a kérelmet elbíráló szervet), köteles azt kamatokkal együtt visszafizetni (a kamatokat a Polgári Törvénykönyvben határozzák meg). Ha a kérelmező nem tudott arról, hogy jogosulatlanul kapta a támogatást, a kamatokat nem kell megtérítenie (1993. évi III. Trv. 17. §. (1.-2.) bek.)

Különélő lakásba bejelentett gyerekemtől kereseti igazolás?

1998 óta különélnek a gyerekeim, egyik férjhez ment, másik elköltözött, de ez maradt az állandó lakcíme, ide jönnek a hivatalos levelei, csak ezért maradt bejelentkezve. Kisebbik gyerekem is középkorú már, külföldön él három esztendeje, s most, hogy rehabilitációs volt rokkantként megigényeltem a tavaly lecsökkentett 2.500-Ft-ot, nem akarják megadni arra hivatkozással, hogy a lakásba bejelentett gyerekemtől kérjek nyolc napon belül keresetigazolást, hiába van itt igazolás arról, hogy külföldön él és lakik, nem fogadják el, mert a szociális osztály vezetője szerint január 1-től jött be ez a törvényrendelet, hogy minden bejelentettnek igazolnia kell a jövedelmét. Nekem még a 2.500,-Ft is sokat jelent, azelőtt 6.500-at kaptam, s akkor is épphogy kijöttem a bevételemből. Most már az a szociális osztályt nem érdekli, mennyi a kifizetni való, módosította tavaly már az egyedülálló nyilatkozatot lakásba bejelentettek nevére.

Mi a teendőm, hová fordulhatnék ez ügyben?

lakásfenntartási támogatás - vagyon

"Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2011.-ben 71 250 forintot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona."
Arról érdeklődnék, hogy a "vagyon" alatt mit kell érteni? Ingó-, ingatlan vagyont? Mert eddig majdnem minden támogatástól elestem a résztulajdonom miatt(termőföld), amit a nagymamám hagyott rám. Ez lehet kizáró tényező, illetve van értékhatár abban az esetben, ha ezt figyelembe veszik?

jár vagy nem

sajnos szégyen de igaz. aki rászoruló azt különféle okokkal elutasítják(130 forinttal túllépte a kérelmezői státuszt stb) aki pedig havi 140000+ egyéb 63000 és 3500000 forintos bankszámlával rendelkezik minden szó nélkül megkapja a számok valós adatok.És mindez miért? mert a környezettanulmányozás során kissebb nagyobb ajándékok és egy kis kölcsönös szinpátia alakult ki. ez személyes tapasztalat alapján.

Cédruslakóparkban vagy hassonlo helyen keresek

Tisztelettel kérdezem,miért nem kaphatunkSzoc. bérlakást. Én magam sulyosan mozgáskorlátozott vagyok,73000ft nyugdily+feleségem 30000 frt össz=103000ft ebböl 80000 albérleti dij elkeseredésemben nem is irom tovább

[Kapcsolat] támogatás annak nem jár, akinek szüksége van rá

katona anikó üzenetet küldött a http://www.neplap.net/kapcsolat űrlapon.

Szeretném megtudni, hogy az egyedül álló szülő egy gyerekkel, és ÁRVAELLÁTÁSSAL miért nem kaphat valamilyen kedvezményt az étkeztetés területén, iskolakezdésnél tankönyv vásárlás esetén ? ( nem is egy olyan családot tudok, ahol elváltak a szülők, de ugyanúgy együtt vannak, a gyerekük szociális alapon ingyen üdült, tankönyvtámogatást kap, mert az anya keresete 2 gyerekkel egyedülállóként nem éri el az x összeget. de apa is ott van...saját
lakás meg autó........ )
én szociális garzonlakásnan élek kislányommal, ő nem üdülhet, nem kap kedvezményt, mert a mi vevételünk sok !! 110.000,- ft körül 2 főre !!!

ilyen rendszertől mit várunk ??? soha sem lesz rend ????? aki dolgozik, és próvál élni az majd meg oldja ! aki meg ügyes, az magára szedi az összes támogatást ami létezik, és jót röhög a markánan.

miért törölték el az egyedülállók támogatását ???? ha mást nem is , az iskolakezdésnél a tankönyv vásárlásnál lehetne egy kis segítség..... most a kezdő csomag a kislányomnak 20.000,- ft !!! csak a könyv !!! szakközépisk. első osztály Várom válaszukat !!!!
Köszönettel
K.Anikó

mert valószínű fehér

mert valószínű fehér vagy, s nem érsz rá jogszabályt böngészni, mert dolgozol

adácsról írok

szép napot mindenkinek!nem régen költöztünk adács községbe.miközben az új lakóhellyel kapcsolatos hivatali dolgokat intéztem,/bejelentkezés stb./megkérdeztem az önkormányzat szoc.ügyekben illetékes dolgozóját a lakásfenntartási támogatásról. ITT OLYAN NINCS!-volt a válasz.Csodálkoztam,és ráhagytam,majd csalódottan eljöttem.Nem mertem visszakérdezni miért nincs ez a támogatás.Mi sajnos a valóban rászorulók közé tartozunk.albérletben lakunk,4gyerek,1kereset(min.bér!)+rát.ahogy azt olvastam föntebb,kiszámoltam,hogy ha járna itt is a támogatás,akkor 170m2 -es,albérletünkre kb.18600ft-ot kellene kapunk,csak a m2 után.a lakás összes rezsije beleszámolva a bérletidíjat is:35000+13500+21000+27000=96500ft ha jól számolok.a család összjövedelme 73000+28500+51000=152500ft.ha ezt osztom 6-tal ,az 1főrejutó jövedelem 25416ft.tehát jogosultságunk meglenne,csak ITT NEM LÉTEZIK A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS!-Ami a lényeg,enélül is ki kell fizetni a számlákat majd valahogy és élni is kell.Persze valamivel könnyebb lenne a dolgokat megoldani ha én is eltudnék helyezkedni dolgozni.Sajnos ez még nem sikerült eddig,és valószínűleg még sokáig nem is fog.kb.25 álláshirdetést hívtam fel és egyik sem jött össze valami miatt.vagy azért mert messze van,vagy azért mert 43éves vagyok,vagy azért mert 4 gyereket nevelő anya vagyok.Úgylátszik mi nagycsaládos anyukák akik fel is nvelik a gyermekeiket/és nem állambácsira bízzák!/stb./-mi levagyunk írva!-és gúnyosan az arcunkba vágják sok helyen hogy minek szülte meg őket!De már elkanyarodtam a tárgytól.Ahogyan én értelmeztem az ide vonatkozó törvényt,a normatív lakásfenntartási támogatásnak lennie kellene törvényileg.A helyi támogatásról valóban az önkormányzatok dönthetnek.Akkor hogyan is van ez valójában?

Lakásfenntartási

HElló Ne hidd el nekik mert minden Önkormányzatnál kötelező elintézni.Feltétlen menj be újra és kérj nyomtatványt amit adj be.Kötelesek kivizsgálni ha tetszik nekik ha nem,mert ez országosan jár a rászorulóknak. Üdv Anikó

Sorstárs

Én is ebben a cipőben járok.Feltételezéseim szerint az onkormányzat dolgozói a lakosok személyes adataival visszaélve saját maguknak utalják ki ezeket a pénzeket.Ki fogom nyomozni,hogyan csinálják

Százhetven négyzetméteres albérlet?

" 170m2-es albérletünkre ... "

Kishaver, költözz már valamilyen kisebb albérletbe, hátha marad lóvé!
Remélem ezt viccnek szántad!

(Jegyzem a 4 gyerköc, az magánügy, miért várod el, hogy
a társadalom járuljon hozzá a szórakozásodhoz.....)

2010 lakásfentartási összege mennyi?

Egyedül nevelm 16 éves gyermekem elváltam.Közalkalmazottként havi nettó 76000 ezer forintot keresek.Ehhez még havonta jön a családi pótlék 13700ft.Rezsi kölcsön amiböl lakást vettem és még hozzáteszem a gyerektartást sem fizeti nekem az ex .De nekem sem jár ez a támogatás a helyi hatóságok szerint.Kérdezem akkor kinek jár?

Annak jár támogatás aki

Annak jár támogatás aki feketén dolgozik. Ő tud papírt hozni a nyomoruságáról.

Sajnos nincs ellenőrzés így nem oda jut el a támogatás ahova kellene.

nem mindenki csaló !

Furcsa volt számomra a sok hozzászólás, csak rossz véleménnyel .Muszáj nekem is hozzá szólnom . 56 éves a férjem , felmondtak a neki a munkahelyén, ahol éjszakai portás volt .Lejárt a munkanélküli segélye , az orvosi ellátáshoz is elvesztette a jogosultságát. A diplomás fiam 4órás eladóként, a nagy fiam két kicsi gyerekkel, egy beteg feleséggel alkalmi munkából él.40 éve nehéz fizikai munkát végzek , /örüljek ,hogy dolgozhatok /és most bocsi !! Lakásfenntartási támogatást szeretnénk igénybe venni, mert teljesen eladósodtunk .Csak annyit! nem mindenki csaló és link alak . üdv azoknak, akik megértenek.

MIÉRT csak csalással lehet

MIÉRT csak csalással lehet lakásfenntartási támogatáshoz jutni,mifelénk így működik. Bejelentkeznek más címre vagy papíron elválnak holott ugyan abban a lakásban együtt élnek.laknak, A polgármesteri hivatalban tudnak róla és mégis elfogadják a papíron le írtakat.Jogtalanul veszik fel a pénzeket olyanok is akik jó móduak.A lakás költségeit nem is kérik.ÚJCSANÁLOS

van benne igazság

Én Szolnokon lakom ,albérletben,és nem tudom megigényelni a lakásfenntartási támogatást,egyedülálló,3 gyerekes anyaként,mert a főbérlő veszi igénybe aki nem is itt lakik,természetesen semmit nem ír jóvá belőle,pedig a számlákat mi fizetjük,és azok pedig jönnek!Illetve mi csak a pénzt adjuk oda,bemondott összeg alapján ő pedig nem fizet be egy csomó mindent most jöttem rá ... tartozik inden szolgáltató felé amit "elfelejtett" közölni én balga naiv...de nem hagyom annyiba az biztos!tehát vannak ilyen sze....t emberek!Akki másból élnek!

Egyenkők vagyunk de van aki egyenlőbb?


Ezek szerint azok szivják meg akik dolgoznak
és tudnak fizetni! Ezek az emberek ugyanis
nem kapnak semmit!

Miért van valakinek olyan alacsony jövedelme, hogy
fizetésképtelenné válik? Lehet tanulni nyelveket,
lehet külföldön is dolgozni, vagy oda menni az
országban, ahol jobban fizetnek!
MIÉRT MEGINT AZOKAT SZIVATJÁK AKIK FIZETŐKÉPESEK?

MIÉRT MEGINT AZOKAT SZIVATJÁK AKIK FIZETŐKÉPESEK?

"DCT" itt is osztod az észt?
Mikor érsz rá dolgozni pláne valami értelmeset alkotni?.
Azért mert azoktól a szerencsétlenektől már nincs mit elvenni.
Fizessen az, aki csak használja az összes hivatalt, rendőrséget, stb. és nem tesz érte semmit, hogy mindenkinek jobb legyen.
Nem csak a cigókra gondolok, sőt egyáltalán nem rájuk. Van ebben az országban elég sok gazdag ember, aki fizessen!
Amit összelopott 20 év alatt, most zsebbe lehet nyúlni, még talán DCT, neked is.

S miért is nem

működik a "BLOG"-od? Csak nem megondoltad magad....?
(S nem először)

S miért is nem

Nem én gondoltam meg magam hanem a te barátaid!
//(S nem először)//
Helikonról TÖRÖLVE!
Csite ha, ha, ha,"áltörténész" Lassan őt is Gyenesdiás díszpolgáraként köszönthetjük,Szalóki bácsinak is a jobb keze.
Persze, hogy aktuális annak az üzleti baráti társaságnak, akik veled együtt rendszert váltottak. Ezek a szakértések mind a közpénzből a te "nagy" tudásoddal kiegészítve jöttek létre.

Helikonról TÖRÖLVE!

Ehhez nem kellett nagy jóstehetség, hogy a személyükben látják "EGYESEK" Keszthely-Hévíz és térsége felvirágoztatását.
Érdekesebb lesz, amikor a "FÜGGETLEN" jelöltjeiket is megnevezik. Aztán megint itt lesz a nagy demokratikuss-an /Manningeri finanszírozással/ kiválasztottak "elvtársak" hát csak rajta lehet VÁLASZTANI?!

Poresz!

Neked volt nagy vagyonod állitólag, nem? Aztán elvették (vagy eladtad csak rosszúl) és most kekeckedsz! Volt amikor a családod gazdag volt, akkor miért nem volt annyi eszetek meg is tartani amit az őseid lenyúltak a
Kárpát-medencében?

Egyébként hidd el, hogy rengetegen vannak akiknek jól megy és becsületesek ennek ellenére, de hát ezeknek az embereknek van eszük, tudnak élni a lehetőségekkel és nem a múlban élnek, hanem a jelent és a jövőt épitgetik maguknak! Aztán vannak bénák, akik ahoz is tehetségtelenek, hogy a mindennpi kenyerüket megszerezzék mert MEGSZOKTÁK AZ ÁLLAMBÁCSITÓL, HOGY MINDENT A SZÁJUK RÁGNAK, S ALÁJUK RAKNAK!

Szomoú viszont az a szellemi szint, amivel te megitéled a környezeted és az elmúlt 20 évet! Ma viszont aki nem képes elég pénzt összeszedni a megélhetéséhez, az forduljon orvosnhoz, mert az vagy fogyatékos, vagy olyan gyámoltalan, hogy ellátásra szorul! A pénz az utcán hever, csak le kéne hajolni érte! Tudom ez neked is nehezedre esik, mert ez munkával jár és igy nem élhetsz az őseid vagyonából, amit állitólag elszedtek tőletek!

Van neked erre a vagyoni veszteségre valamilyen
kézzel fogható bizonyitékod? Nem hinném, mert akkor
lenne annyi eszed, hogy beperelnéd azokat akik
illegálisan fosztottak meg a tulajdonodtól!

Neked volt nagy vagyonod állitólag, nem?

Nem csak nekem volt, hanem Gyenesdiáson élő sok tisztességes családnak. Nem a mai gyüt-ment általad istenített sz...házi vezetésre alkalmatlan bevándorlóknak, akik azt se tudják mondani,hogy jó napot /nem csak a más nyelvet beszélők/.
Nem állítólag volt, hanem a földhivatali nyilvántartás, azon Ősi birtoklapok, amik nem csak az én birtokomban van meg bizonyíték.

Hagyjuk a Kárpát-medencét, hogy ott kit hogyan károsítottak meg.

Ha Gyenesdiásom meg lesz ki kit is károsított meg, akkor a Kárpát-medencében is meg lesz.

Nekem fontosabb Gyenesdiáson az a 63 HA amit nem olyan régen 93-ban lenyúltak TÉNY!.
Ez az állam bácsis DUMA meg már a könyökömön jön ki.

//Szomoú viszont az a szellemi szint, amivel te megítéled a környezeted és az elmúlt 20 évet!//

Sajnos még ennél is rosszabb a helyzet. Azok, akiknek van némi "sütnivalója" az mind már rég nem Magyarországon él.

Pont azért mert ebben a hazug országban, hazugságon alapuló értelmiséginek alig nevezhető oktatásnak is silány, vezető „diplomások” többsége TUDATLAN, Keszthely és térségében mindenképen.

// amit állitólag elszedtek tőletek!//

Nem állítólag szedték el földjeinket ez bizonyítható TÉNY.

Megkérlek a szavahihetőségemet még "TE" se vond kétségbe.
www.porkolabgyorgy.hu

Poresz!

Poresz, elvesztetted a szem elől a realitást!
decotext, 2010, június 15 - 17:02
***
IDÉZLEK:
"Ellentétben veled én voltam "hordatag". KISZ tagságról nekem sincs semmi emlékem.
Pedig úgy tűnik "TE"nagyon is elégedett vagy, és ezért még hálás is azoknak, akik téged helyzetbe hoztak. Ne mond, hogy nem tudod kinek is tetszik az, amit te képviselsz a Helikonon."
Engem itt senki nem "hozott helyzetbe", s nézd meg mióta vagyok itt regisztrálva! Nos, ezalatt az idő alatt sok hozzászólásom "röelődött" mert nagyon direkt vagyok és sokaknak túlzottan racionionális stilusban írok! Hogy kinek tetszik, vagy nem tetszik, az sem érdekel! Nem fogok változtatni a stilusomon. Mivel sem jobbos, sem balos nem vagyok (magam párti vagyok), így bizony előfordulhat, hogy mindkét oldalról pozitívan néznek egy egy témát amit leirok, de még egyszer sem változtattam meg a véleményem, csak azért, hogy valakiknek a tetszését megnyerjem!

***
IDÉZLEK:
"Tudod a hullámok, ha elindulnak egyszer akár hurrikán is lehet belőle, ami mindent elsöpör.Ha ismernéd az őseim birtokait, amit bizonyíthatóan nem csak 93-ban lenyúltak, aztán szétosztottak egymás közt, akkor egészen más lenne a véleményed."
Potosan erről beszéltem! Itt is mellőzől minden ésszerűséget! A vihar csinálja a hullámokat és a viharból lehet hurrikán, de nem abból a lapos hullámokból amit a "saját kádadban" próbálsz felverni! Értsd meg végre, hogy ahogyan Te tálalod és ahogyan próbálod a "jussod" visszaszerezni, az csak üres kongatás! Ha valóban jogtalan volt a kisajátitás, ha valóban akaratod ellenére történtek olyan dolgok, amik törvénytelenül elszedték a vagyonodat, akkor fordulj az ENSZ-hez, az EU-hoz, vagy irj Brüsszelbe.(Rengeteg forum van ahol a nemzetközi jog alapján kaphatsz igazságot!) Ha törvénytelen módon kisemmiztek akkor lesz visszhangja! Harcolj, s tegyél valamit!
Viszont ahogy itt, legörbült szájjal pityeregsz
a múlton, az nem használ senkinek, neked sem!!

***
IDÉZLEK:
"Mond, már meg hogyan lehet változtatni, szerintem egyetlen lehetőség maradt 20 évért 20 évet minden közpénzen meggazdagodott sz…….házinak. Nem tudok, megélni ezért kérem vissza azt, amit elvettek tőlem és családomtól. Érted végre mi az, ami mellett elmenni nem lehet nem sok az az idő ami szerencsédre javadra írható."
S mit teszel azért, hogy meg tudj élni? Mit teszel azért, hogy visszakapd, amit elvettek? Kit perelsz? Ki ellen nyomozol, vagy nyomoztatsz? Milyen eredménnyel járt eddig a 20 éves "harcod"?
Ne is menj el mellette, de cselekedj! Ha meg nincs a pucádban elég vér, hogy felvedd ezt a kesztyűt, akkor hallgass! 20 éve farkasok között élsz! Itt csak akkor maradsz meg ha velük üvöltesz! Bujj "báránybőrbe" s vegyülj el köztük! A leghatékonyabb, ha belülről támadod azokat akik ellened vétettek!

S, hogy ne halj meg hülyén, kedves Poresz, elmondom, hogy én már a 80-as évek elején sem biztam a rendszerben, s azóta sem, egyikben sem! Pontosan ezért cselekedtem úgy hogy ma azt csinálnak amit akarnak, nem tudnak a levesembe beleköpni, mert azt a keveset (nem vagyon, csak egy kis jóléti csomag) biztonségba helyeztem olyan helyen, ahol sem a politika, sem az állam nem fér hozzá! Tedd Te is ezt, vagy valami hatékényat, csak ne síj és ne szidj senkit, mert valójában MAGAD VAGY OKA A HELYZETEDNEK! A tőkés rendszerben akit át lehet verni, az át kell verni! Mindenki maga felel a saját nyomoráért!

Poresz!

Látom Mátyás már éledezik és megpróbál reális alapokat teremteni kettőnk vitájához.
IDÉZLEK:1./Erre adott okfejtésedben neked igazad van,te csak mint egyesszám első személyben DCT alkotsz véleményt.
Nekem helyzeti előnyöm van veled szemben,hiszen az átkosban Elnökhelyette, Elöljáró, és megannyi tisztség birtokosa voltam. "Én" elmondhatom KÉPVISELTEM azokat akik megbíztak bennem.
De ma is egyetlen nem Állami-Önkormányzati támoratással működő Nemesi EBT Elnökeként megint csak azzal a hittel és nem csak a "tudatlan" emberek kihasználásával KÉPVISELEM több mint 100 család érdekét.
Tehát nekem veled ellentétben sokkal nehezebb a helyzetem,nem mondhatok bármit ,nem üzletelhetek bárhogy,a közösség vagyonával nem én rendelkezek.
IDÉZLEK:2./
Azok a hullámok csak akkor érnek célba,ha többek között te is megérted így nem folytatható. Azok a kisajátítások azok a sérelmek amik itt Gyenesdiáson bennünket értek és napjainkban is érnek /KALANDPARK/ meggyőződésem nem az Unióban,pláne nem ügyészi,birói feljelentésekkel kerülhet nyugvópontra..//(Rengeteg forum van ahol a nemzetközi jog alapján kaphatsz igazságot!)//
Ezt meg csak úgy tűnik neked ilyen egyszerű az a harc amit itt a Helikonon folytatok mindennek az alapja, ami ugyan úgy működik mint azIGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS /töröni,elévült,nincs rá jogszabály stb./ .
IDÉZLEK:3./
Hogy mit teszek, várok én már kinőttem abból a cipőből, amikor nekem kell bizonygatnom az igazamat ezt meg teszik mások akár helyettem helyettünk is.
//Bujj "báránybőrbe" s vegyülj el köztük!//
Ha 40-50 éves lennék, lehet, hogy elfogadnám javaslatodat, de most már nem vagyok hajlandó ilyen alakokkal "üzletelni". Nekem nekünk 100 "Családfő" meg van, az mindenképen, amiből megélek, megélünk TISZTESSÉGESEN nem lopásból, pláne könyöradományból.
Akinek meg nincs meg tegye azt amit te teszel ELVEGYÜLSZ és hagyod magad akár még kifosztani is mert tudod ami könnyen jön könnyen megy.
Mindenki maga felel a saját nyomoráért!
El ne feledd, a hülyék a másik oldalon vannak //MAGAD VAGY OKA A HELYZETEDNEK!//

Tartalom átvétel